Follow
Горохова Тетяна, Horokhova Tetiana
Title
Cited by
Cited by
Year
Інформаційний ресурс тексту як засіб формування толерантної особистості старшокласника профільної школи
СО Караман, ОВ Караман, ТО Горохова
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2014
82014
Навчальний текст як засіб формування граматичної компетентності студентів філологічних спеціальностей
ТО Горохова
Теоретична і дидактична філологія: Збірник наукових праць, 14-29, 2014
62014
Формування граматичної компетентності майбутніх учителів української мови на основі текстів етнопедагогічного змісту
ТО Горохова
Молодий вчений, 120-123, 2014
52014
Хрестоматія з етнопедагогіки
ЛБ Паламарчук, ТО Горохова
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013
52013
Оптимізація методів навчання граматики української мови майбутніх учителів-словесників на засадах текстоцентричного підходу
ТО Горохова
Молодий вчений, 138-141, 2018
32018
Граматична компетенція як складова професіограми студента-філолога
ТО Горохова
Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки: матер. ІІІ …, 2013
32013
Forming the grammatical competence of students using Web 2. 0 technologies
H Tetiana
European journal of education and applied psychology, 23-25, 2017
22017
Оптимізація методів формування української культуромовної особистості майбутніх учителів в умовах дистанційного навчання
ТО Горохова
«Молодий вчений», 596-572, 2020
12020
Система текстових вправ і завдань для формування граматичної компетентності майбутніх учителів-словесників
ТО Горохова
Електронне наукове фахове видання Науковий вісник Донбасу, 2018
12018
Організація текстотворчої діяльності студентів філологічних спеціальностей під час вивчення морфології
ТО Горохова
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 69-73, 2014
12014
Сучасні лінгводидактичні підходи до формування граматичної компетентності студентів-філологів
ТО Горохова
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2013
12013
Формування україномовної компетенції студентів класичного університету засобами етнопедагогіки
ТО Горохова
Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір: матер. Міжнар …, 2012
12012
Формування мовленнєво-комунікативної компетенції студентів класичного університету в процесі вивчення педагогічних дисциплін
ТО Горохова
Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки: матер …, 2011
12011
Використання е-ресурсів як дієвого засобу організації навчального квесту в закладі вищої освіти
Т Горохова, О Зарудня
Освітологічний дискурс, 68-82, 2023
2023
Динаміка лексичного складу української мови у воєнний період 2022–2023 років
ТО Горохова, МІ Бойко
Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових …, 2023
2023
Українська мова як іноземна: культура усного і писемного мовлення: посібник із розвитку зв’язного мовлення для студентів-іноземців, слухачів підготовчого відділення (українська …
ТМ Вінтонів, ТО Горохова
Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, 2023
2023
Корпусні технології у формуванні граматичної компетентності майбутніх учителів-словесників
ТО Горохова
Теоретична і дидактична філологія: надбання, проблеми, перспективи розвитку …, 2022
2022
Лінгквокраїнознавчий підхід до навчання української мови як іноземної (на прикладі вивчення постаті Бориса Грінченка)
ТО Горохова, ТМ Вінтонів, МО Вінтонів
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2022
2022
Робоча програма навчальної дисципліни «Ораторське мистецтво»
СО Караман, ТО Горохова
Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, 2022
2022
Викладання української мови як іноземної крізь призму творчості Лесі Українки
ТМ Вінтонів, ТО Горохова
Ідеологиня національної аристократії (на пошану 150-річчя від дня народження …, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20