Анастасія Лепетюха
Анастасія Лепетюха
доцент Харківського національного педагогічного університету імені
Verified email at hnpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Тема-рематична ізотопія в монологічних і діалогічних над фразових єдностях (на матеріалі сучасної французької художньої прози)
АВ Лепетюха
ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02. 05 «Романські мови»/АВ Лепетюха–Київ …, 2010
52010
Синтаксична синонімія як мовленнєва інновація (на матеріалі сучасної французької художньої прози)
АВ Лепетюха
Вісник ХНУ імені ВН Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання …, 2016
22016
Типи референційних зв’язків між компонентами надфразових єдностей із різними видами тема-рематичної ізотопії (на матеріалі сучасної французької мови)
АВ Лепетюха
Лінгвістичні дослідження, 89-96, 2019
12019
ДИСКУРС У СИСТЕМНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ МОВИ
ЛМ Мінкін, АВ Лепетюха
ХНУ ім. ВН Каразіна, 2016
12016
Synonymic Syntagms and Utterances as Phenomenologically Reconstructed Discourse Innovations (on the material of modern French fiction)
A Lepetiukha
PSYCHOLINGUISTICS 25 (2), 181-196, 2019
2019
МОНОСИНОНИМИЧЕСКИЕ ПРИДАТОЧНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ БЕССОЮЗНЫХ УСЛОВНЫХ ПОЛИПРЕДИКАТИВНЫХ СТРУКТУР (на материале современной французской художественной прозы)
АВ Лепетюха
Записки з романо-германської філології, 56-69, 2019
2019
ПОЛІПРЕДИКАТИВНІ ПОЛІСИНОНІМІЧНІ ВИСЛОВЛЕННЯ (на матеріалі французької художньої прози ХХ–поч. ХХІ ст.)
АВ Лепетюха
Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Філологічні науки, 221–231 …, 2019
2019
Cинонімічні синтагми та висловлення як феноменологічно реконструйовані мовленнєві інновації (на матеріалі сучасної французької художньої прози)
А Лепетюха
Psycholinguistics, 181-196, 2019
2019
ТИПИ ТА СТРАТЕГІЇ АВТОРСЬКОЇ МОВНОЇ ГРИ У ПРОЦЕСІ КАУЗАЦІЇ КОНСТРУКЦІЙ ІЗ СИНТАКСИЧНОЮ СИНОНІМІЄЮ (НА МАТЕРІАЛІ ФРАНЦУЗЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ ХХ-ГО СТОЛІТТЯ)
АВ Лепетюха
Науковий вісник ДДПУ імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки …, 2019
2019
Моносинонімічні підрядні висловлення безсполучникових умовних поліпредикативних структур (на матеріалі сучасної французької художньої прози)
АВ Лепетюха
Записки з романо-германської філології, 56-69, 2019
2019
Mонопредикативні вербальні синонімічні структури з ініціальним, медіальним та фінальним еліпсисом (на матеріалі сучасної французької художньої прози)
AV Lepetiukha
Науковий журнал «Міжнародний філологічний часопис», 85-94, 2018
2018
СИНТАКСИЧНА СИНОНИМІЯ І ПОЛІСЕМІЯ (на матеріалі сучасної французької художньої прози)
АВ Лепетюха
Лінгвістичні дослідження, 56-60, 2018
2018
Компрессированные номинальные монопредикативные структуры с синтаксической синонимией на уровне синтагмы и высказывания (на материале современной французской художественной прозы)
А Лепетюха
Polilogue. Neophilological Studies, 203-216, 2018
2018
SYNONYMIC MONOPREDICATIVE UTTERANCES WITH CONTAMINATION (on the material of modern French Fiction)
AV LEPETIUKHA
Cherkasy University Bulletin: Philological Sciences 2 (1), 2018
2018
Поліпредикативні висловлення з контамінованими конструкціями с'еst+ інфінітив (на матеріалі сучасної французької художньої прози)
АВ Лепетюха
Міжнародний гуманітарний університет; Видавничий дім" Гельветика", 2018
2018
Компресовані адвербіальні монопредикативні висловлення з синтаксичною синонімією (на матеріалі сучасної французької художньої прози)
АВ Лепетюха
Лінгвістичні дослідження, 77-82, 2018
2018
Розширені монопредикативні висловлення з дієприслівниковим або суб'єктним дієприкметниковим зворотами (на матеріалі сучасної французької художньої прози)
АВ Лепетюха
Класичний приватний університет, 2018
2018
Монопредикативні вербальні синонімічні структури з ініціальним, медіальним та фінальним еліпсисом (на матеріалі сучасної французької художньої прози)
АВ Лепетюха
Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2018
2018
Контаминированные полипредикативные высказывания с перцептивным и контролирующим финитными предикатами (на материале современной французской художественной прозы)
АВ Лепетюха
Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2018
2018
Монопредикативні висловлення, ускладнені синонімічними дієприслівниковим або суб'єктним дієприкметниковим зворотами (на матеріалі сучасної французької художньої прози)
А Лепетюха
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20