Підписатись
Наталя Арабаджи
Наталя Арабаджи
кандидат юридичних наук, доцент, Міжнародний гуманітарний університет
Підтверджена електронна адреса в mgu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Правовий порядок як цінність: загальнотеоретичне дослідження
НБ Арабаджи
спец. 12.00. 01 «Теорія та історія держави і права, 2013
92013
Цілісність правового порядку як основа для його цінності
НБ Арабаджи
Часопис Київського університету права, 51-55, 2012
52012
Соцієтальність та аутопойезис правового порядку: методологічні аспекти
НБ Арабаджи
Одеса: Юрид. л-ра, 2012
42012
Правовой порядок как структура правовых ценностей
НБ Арабаджи
Форум права, 29-35, 2012
32012
Власна цінність правового порядку у правовій площині
НБ Арабаджи
Видавничий дім" Гельветика, 2016
22016
Економічна цінність правового порядку
НБ Арабаджи
Часопис Київського університету права, 28-31, 2016
22016
Соціальний зріз власної цінності правового порядку
НБ Арабаджи
Актуальні проблеми держави і права, 51-61, 2015
22015
Класичні, некласичні та постнекласичні теорії правового порядку: критерії співвідношення
НБ Арабаджи
Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць.–О.: Юрид. літ, 584-590, 2011
22011
Власна та інструментальна цінність правового порядку: методологічні аспекти
НБ Арабаджи
Харківського національного університету імені ВН Каразіна, 307, 2012
12012
Юридичні технології адвокатської діяльності в системі цінностей права
НБ Арабаджи, ДГ Манько
Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету, 4-7, 0
1
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ РИМСЬКОГО ПРАВА НА СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМ
НБ Арабаджи, НВ Атаманова
Нове українське право, 11-16, 2021
2021
Retrospective And Modern Aspects Of The Development Of Charity
N Arabadzhy, I Korniienko
Baltic Journal of Economic Studies 4 (5), 256-265, 2018
2018
Функція охорони правопорядку з позицій інституційного підходу
НБ Арабаджи
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право, 38-43, 2016
2016
Правовий порядок як правовий капітал
НБ Арабаджи
Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету, 12-14, 2016
2016
Політична цінність правового порядку
НБ Арабаджи
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2015
2015
пАРАДИГМАЛьНІ ЗАСАДИ АКСІОЛОГІЧНОГО ВИМІРУ пРАВОВОГО пОРЯДКУ
НБ Арабаджи
ББК 67Я43 Н-34, 24, 2012
2012
«ІЄРАРхІЯ цІННОСТЕЙ пРАВА–АКТУАЛьНІСТь», ЯК ДРУГИЙ РІВЕНь цІННІСНОЇ СТРУКТУРИ пРАВОВОГО пОРЯДКУ
НБ Арабаджи
ББК 67Я43 Н-34, 24, 2012
2012
Особливості інструментально-забезбечувальної цінності правового порядку
НБ Арабаджи
Одеса: Фенікс, 2012
2012
ПОВАГА ДО ПРАВА ЯК ОДИН ІЗ КРИТЕРІЇВ ВИСОКОЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПРАВА RESPECT FOR LAW AS ONE OF THE CRITERIA HIGH LEGAL CONSCIOUSNESS OF SUBJECTS OF LAW
НБ Арабаджи
ІСТИННІСТЬ ЯК ОДИН З КРИТЕРІЇВ ЮРИДИЧНОГО НАУКОВОГО ЗНАННЯ
НБ Арабаджи
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20