˳, Benovska L,  , Benovs'ka L,
˳, Benovska L, , Benovs'ka L,
" . .. "
Verified email at mail.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
- : / . . ˳, .
˳, , , β , , ...
.: , 0
30*
Karpats kyj rehion: aktualni problemy ta perspektyvy rozvytku.[Carpathian region: actual problems and perspectives of development]
V Kravtsiv
Lviv: NAN Ukrainy Instytut rehionalnykh doslidzhen(in Ukrainian), 2013
24*2013
:
,
³ . -. .2009. 41, 115-123, 2009
242009
/[ , , , .]; . ; . . . .,
,2013.93 , 2013
21*2013
Գ -
C,
Գ , 44-57, 2015
19*2015
,
, 106-113, 2009
192009
, 121-129, 2016
16*2016
Finansovyj potentsial rehionu: mekhanizmy formuvannia ta vykorystannia: monohrafiia [The financial potential of the region: mechanisms of formation and use]
IZ Storonians' ka, MA Kozoriz
L'viv: IRD NANU, 2012
15*2012
[ ]
: http://www. nbuv. gov. ua/old_jrn/Soc_Gum/Vldfa/2010_18, 0
15*
Terytorial'nyj rozvytok ta rehional'na polityka v Ukraini: aktual'ni problemy, ryzyky ta perspektyvy administratyvno-finansovoi detsentralizatsii [Territorial development and
VS Kravtsiv
DU Instytut rehional'nykh doslidzhen'imeni MI Dolishn'oho NAN Ukrainy, 2017
14*2017
Industrial parks as an instrument of development of regional economy: theoretical aspects
LY Benovska
Socialno-ekonomichni problemy suchasnogo period Ukr, 509-517, 2014
13*2014
ᒺ :
: - 290, 4, 2008
12*2008
Administratyvno-terytorialnyi ustrii Ukrainy: metodolohichni osnovy ta praktyka reformuvannia[Administrative-territorial structure of Ukraine: methodological foundations and
VS Kravtsiv
Lviv [in Ukrainian], 2016
112016
: -
,
, 84-90, 2014
11*2014
Գ :
, 25, 2010
11*2010
. 08.00. 08. , / , - , 2009
112009
-
,
, 50-64, 2018
10*2018
, 146-150, 2008
10*2008
:
..
, 2006
10*2006
Detsentralizatsiya v Ukrayini ta yiyi vplyv Na sotsialʹno-ekonomichnyy rozvytok terytoriy: metodychni pidkhody ta rezulʹtaty otsinyuvannya
IZ Storonyanska
Lviv: Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine.[in Ukrainian], 2018
9*2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20