˳, Benovska L,  , Benovs'ka L,
˳, Benovska L, , Benovs'ka L,
" . .. "
Verified email at mail.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
- : / . . ˳, .
˳, , , β , , ...
.: , 0
83*
Karpats kyj rehion: aktualni problemy ta perspektyvy rozvytku.[Carpathian region: actual problems and perspectives of development]
V Kravtsiv
Lviv: NAN Ukrainy Instytut rehionalnykh doslidzhen(in Ukrainian), 2013
27*2013
:
,
³ . -. .2009. 41, 115-123, 2009
24*2009
, 121-129, 2016
22*2016
/[ , , , .]; . ; . . . .,
,2013.93 , 2013
22*2013
Գ -
C,
Գ , 44-57, 2015
20*2015
,
, 106-113, 2009
182009
Detsentralizatsiia v Ukraini ta yii vplyv na sotsialno-ekonomichnyi rozvytok terytorii: metodychni pidkhody ta rezultaty otsiniuvannia [Decentralization in Ukraine and its
IZ Storonianska
Lviv, IRD of NAS of Ukraine 144, 2018
17*2018
Industrial parks as an instrument of development of regional economy: theoretical aspects
LY Benovska
Socialno-ekonomichni problemy suchasnogo period Ukr, 509-517, 2014
17*2014
[ ]
: http://www. nbuv. gov. ua/old_jrn/Soc_Gum/Vldfa/2010_18, 0
17*
Finansovyj potentsial rehionu: mekhanizmy formuvannia ta vykorystannia: monohrafiia [The financial potential of the region: mechanisms of formation and use]
IZ Storonians' ka, MA Kozoriz
L'viv: IRD NANU, 2012
16*2012
Terytorial'nyj rozvytok ta rehional'na polityka v Ukraini: aktual'ni problemy, ryzyky ta perspektyvy administratyvno-finansovoi detsentralizatsii [Territorial development and
VS Kravtsiv
DU Instytut rehional'nykh doslidzhen'imeni MI Dolishn'oho NAN Ukrainy, 2017
15*2017
-
,
, 50-64, 2018
14*2018
Administratyvno-terytorialnyi ustrii Ukrainy: metodolohichni osnovy ta praktyka reformuvannia [Administrative-territorial structure of Ukraine: methodological bases and
VS Kravtsiv
Lviv: Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine.[in Ukrainian], 2016
132016
..
Գ , 2018
11*2018
Terytorial'nyy rozvytok ta rehional'na polityka v Ukrayini [Territorial de-velopment and regional policy in Ukraine]
VS Kravtsiv
Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine, Lviv (in Ukrainian), 2016
11*2016
: -
,
, 84-90, 2014
11*2014
Գ :
, 25, 2010
11*2010
ᒺ :
: - 290, 4, 2008
11*2008
. 08.00. 08. , / , - , 2009
102009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20