Беновська Лілія, Benovska L, Беновская Л, Benovs'ka L,
Беновська Лілія, Benovska L, Беновская Л, Benovs'ka L,
ДУ "Інстиуту регіональних досліджень ім. М.і.Долішнього НАн України"
Подтвержден адрес электронной почты в домене mail.lviv.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь/за ред. акад. НАН України ЕМ Лібанової, акад. НААН України МА Хвесика
ЕМ Лібанова, МА Хвесик, ОМ Алимов, ОІ Амоша, ІК Бистряков, ...
К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 0
30*
Karpats’ kyj rehion: aktual’ni problemy ta perspektyvy rozvytku.[Carpathian region: actual problems and perspectives of development]
V Kravtsiv
L’viv: NAN Ukrainy Instytut rehional’nykh doslidzhen’(in Ukrainian), 2013
24*2013
Інтелектуальний капітал підприємств: проблеми ідентифікації та оцінки
Г Возняк, Л Беновська
Вісник Львів. ун-ту. Серія екон.–2009.–Вип 41, 115-123, 2009
242009
проблеми та напрями підвищення ефективності/[ІЗ Сторонянська, МА Козоріз, СА Давимука, ГВ Возняк та ін.]; НАН України. Інститут регіональних досліджень; за ред. д. е. н., проф …
У фінансовими ресурсами місцевих бюджетів Львівщини
Львів,–2013.–93 с, 2013
21*2013
Фінансова спроможність регіонів у контексті бюджетно-податкової децентралізації
ІЗ Cторонянська, ЛЯ Беновська
Фінанси України, 44-57, 2015
19*2015
Обґрунтування напрямів підвищення капіталізації інноваційно активних підприємств України
МА Козоріз, ЛЯ Беновська
Регіональна економіка, 106-113, 2009
192009
Проблеми бюджетного забезпечення освіти в контексті децентралізації управління
ЛЯ Беновська
Регіональна економіка, 121-129, 2016
16*2016
Finansovyj potentsial rehionu: mekhanizmy formuvannia ta vykorystannia: monohrafiia [The financial potential of the region: mechanisms of formation and use]
IZ Storonians' ka, MA Kozoriz
L'viv: IRD NANU, 2012
15*2012
Інноваційний потенціал регіону та умови його реалізації [Електронний ресурс]
ЛЯ Беновська
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/old_jrn/Soc_Gum/Vldfa/2010_18 …, 0
15*
Terytorial'nyj rozvytok ta rehional'na polityka v Ukraini: aktual'ni problemy, ryzyky ta perspektyvy administratyvno-finansovoi detsentralizatsii [Territorial development and …
VS Kravtsiv
DU «Instytut rehional'nykh doslidzhen'imeni MI Dolishn'oho NAN Ukrainy, 2017
14*2017
Industrial parks as an instrument of development of regional economy: theoretical aspects
LY Benovska
Socialno-ekonomichni problemy suchasnogo period Ukr, 509-517, 2014
13*2014
Методологічні основи оцінки рівня капіталізації суб’єктів господарювання: монографія
МА Козоріз
Львів: Вид-во ІРД НАНУ 290, 4, 2008
12*2008
Administratyvno-terytorialnyi ustrii Ukrainy: metodolohichni osnovy ta praktyka reformuvannia[Administrative-territorial structure of Ukraine: methodological foundations and …
VS Kravtsiv
Lviv [in Ukrainian], 2016
112016
Ефективність використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів: проблемно-орієнтований аналіз
ІЗ Сторонянська, ЛЯ Беновська
Стратегічні пріоритети, 84-90, 2014
11*2014
Фінансовий потенціал регіонів України: проблеми оцінки і використання
МА Козоріз
Економічні науки, 25, 2010
11*2010
Капіталізація інноваційно активних підприємств
ЛЯ Беновська
спец. 08.00. 08. Гроші, фінанси і кредит/ЛЯ Беновецька, Ін-т регіональних …, 2009
112009
Просторові асиметрії економічного розвитку в умовах адміністративно-фінансової децентралізації
ІЗ Сторонянська, ЛЯ Беновська
Економіка України, 50-64, 2018
10*2018
Удосконалення управління капіталізацією інноваційно активних підприємст
Л Беновська
нуковий вісник НЛТУ України, 146-150, 2008
10*2008
Управління інноваційними процесами в регіонах: монографія
СТС Козоріз М.А.
ЛБІ НБУ, 2006
10*2006
Detsentralizatsiya v Ukrayini ta yiyi vplyv Na sotsialʹno-ekonomichnyy rozvytok terytoriy: metodychni pidkhody ta rezulʹtaty otsinyuvannya
IZ Storonyanska
Lviv: Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine.[in Ukrainian], 2018
9*2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20