Follow
Lyubov Dzyubenko, Дзюбенко Любов Миколаївна / ORCID 0000-0002-2775-8853
Lyubov Dzyubenko, Дзюбенко Любов Миколаївна / ORCID 0000-0002-2775-8853
доцент кафедри економіки підприємств, КНЕУ, http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0107854
Verified email at kneu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти в економічному університеті : зб. матеріалів Всеукр. наук.-метод. конф. за міжнар. участю (м. Київ, 2-3 березня 2016 р.)
АМ Колот, ВВ Токар, ЛП Червінська, ЛМ Дзюбенко, СЯ Кондратюк, ...
ДВНЗ Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2016
62*2016
Прибутковість в управлінні результативністю діяльності сучасних компаній
ОІ Олексюк, ЛМ Дзюбенко
Фінанси України, 101-111, 2006
522006
Управління підприємствами: сучасні тенденції розвитку: монографія/[НП Гончарова, ОС Федонін, ГО Швиданенко та ін.; за заг. ред. ОС Федоніна]
ОС Федонін
К.: КНЕУ, 2006
40*2006
Фізична економія: методологія дослідження та глобальна місія України: зб. матеріалів Міжнар. наук. конф., 8-10 квітня 2009 р., м. Київ
ВО Шевчук, ЛС Гринів, ЛГ Мельник, СВ Степаненко, ЛМ Дзюбенко, ...
К.: КНЕУ, 2009
38*2009
Організаційно-економічне забезпечення прибутковості підприємства
ЛМ Дзюбенко
ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00. 04/ЛМ Дзюбенко, 2007
37*2007
Економіка підприємства: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни
ГО Швиданенко, ЛМ Дзюбенко, та ін.
К.: Вид-во Київ. нац. екон. ун-ту, 2000
24*2000
Прибутковість у контексті процесного підходу // Економiка пiдприємства: теорiя та практика: зб. матерiалiв ІV Мiжнар. наук.-практ. конф. 12 жовтня 2012 р., Київ / ред.: ГО…
ГО Швиданенко, ІМ Репіна, ЛМ Дзюбенко, ЮВ Литюга, та ін.
Прибутковість у контексті процесного підходу. ЛМ Дзюбенко, СЯ Кондратюк, 331 с., 2012
20*2012
Теоретико-методологічні основи господарського регулювання в сучасній економічній системі
М Диба, А Ягодка, Л Дзюбенко
Економіка України, 42-48, 2005
142005
Проблеми регіоналістики: минуле, сучасне, майбутнє: зб. матер. наук.-практ. інтернет-конф. (3 березня 2017 р.).
БМ Данилишин, ЮО Гернего, ЛМ Дзюбенко, ЯВ Остафійчук, ...
ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2017
10*2017
Управління ресурсами підприємства: колектив. монографія
ГО Швиданенко, ОБ Бутнік-Сіверський, ВП Кукоба, ЛМ Дзюбенко, та ін.
КНЕУ, 2014
9*2014
Парадигма бюджетної ємності // Економiка пiдприємства: теорiя i практика: зб. матерiалiв V Мiжнар. наук.-практ. конф., 10 жовт. 2014 р., Київ / ред.: ГО Швиданенко, ОС Федонiн…
ГО Швиданенко, ОС Федонін, ЛМ Дзюбенко, та ін.
ЛМ Дзюбенко, СЯ Кондратюк. Парадигма бюджетної ємності, 377 с., 2014
6*2014
Прибутковість як основа стабільного розвитку акціонерного товариства
ЛМ Дзюбенко
Ринок цінних паперів України, 45-51, 2005
52005
Інноваційний розвиток у третю цифрову епоху: світовий досвід та місце України в ньому
ЛМ Дзюбенко, ЛН Дзюбенко, А Коваль
ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2017
32017
Еволюція теорій прибутковості підприємств
ЛМ Дзюбенко
Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць., С.40-54., 2008
32008
Методологічні особливості планування прибутковості підприємства
ЛМ Дзюбенко
ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2000
32000
Економіка підприємства: теорія та практика : зб. мат. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 21 жовт. 2010 р.
ГО Швиданенко, ЛМ Дзюбенко, ІМ Рєпіна, OV Kukoba, ОС Федонін, ...
Ekonomika pidpryiemstva: teoriia ta praktyka. Kyiv: KNEU, 2010
2*2010
Організаційно-економічні передумови формування прибутковості підприємства
ЛМ Дзюбенко, ЛН Дзюбенко
ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2006
22006
Особливості впровадження адитивних технологій в аерокосмічній промисловості
Д Моргунова
СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ В УПРАВЛІННІ, 2018
12018
Студентоцентризм якості знань з економіки й підприємництва
ЛМ Дзюбенко, ЛН Дзюбенко, СЯ Кондратюк, СЯ Кондратюк
ДВНЗ Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2016
12016
Парадигма синергічної прибутковості в системі фізичної економії
ЛМ Дзюбенко, ЛН Дзюбенко
ДВНЗ Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2009
12009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20