Lyubov Dzyubenko, Дзюбенко Любов Миколаївна / ORCID 0000-0002-2775-8853
Lyubov Dzyubenko, Дзюбенко Любов Миколаївна / ORCID 0000-0002-2775-8853
доцент кафедри економіки підприємств, КНЕУ, http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0107854
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти в економічному університеті : зб. матеріалів Всеукр. наук.-метод. конф. за міжнар. участю (м. Київ, 2-3 березня 2016 р.)
АМ Колот, ВВ Токар, ЛП Червінська, ЛМ Дзюбенко, СЯ Кондратюк, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
43*2016
Прибутковість в управлінні результативністю діяльності сучасних компаній
ОІ Олексюк, ЛМ Дзюбенко
Фінанси України, 101-111, 2006
372006
Фізична економія: методологія дослідження та глобальна місія України: зб. матеріалів Міжнар. наук. конф., 8-10 квітня 2009 р., м. Київ
ВО Шевчук, ЛС Гринів, ЛГ Мельник, СВ Степаненко, ЛМ Дзюбенко, ...
К.: КНЕУ, 2009
31*2009
Організаційно-економічне забезпечення прибутковості підприємства
ЛМ Дзюбенко
ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00. 04/ЛМ Дзюбенко, 2007
27*2007
Управління підприємствами: сучасні тенденції розвитку: монографія/[НП Гончарова, ОС Федонін, ГО Швиданенко та ін.; за заг. ред. ОС Федоніна]
ОС Федонін
К.: КНЕУ, 2006
27*2006
Економіка підприємства: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни
ГО Швиданенко, ЛМ Дзюбенко, та ін.
К.: Вид-во Київ. нац. екон. ун-ту, 2000
15*2000
Прибутковість у контексті процесного підходу // Економiка пiдприємства: теорiя та практика: зб. матерiалiв ІV Мiжнар. наук.-практ. конф. 12 жовтня 2012 р., Київ / ред.: ГО …
ГО Швиданенко, ІМ Репіна, ЛМ Дзюбенко, ЮВ Литюга, та ін.
Прибутковість у контексті процесного підходу. ЛМ Дзюбенко, СЯ Кондратюк, 331 с., 2012
14*2012
Проблеми регіоналістики: минуле, сучасне, майбутнє: зб. матер. наук.-практ. інтернет-конф. (3 березня 2017 р.).
БМ Данилишин, ЮО Гернего, ЛМ Дзюбенко, ЯВ Остафійчук, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
12*2017
Теоретико-методологічні основи господарського регулювання в сучасній економічній системі
М Диба, А Ягодка, Л Дзюбенко
Економіка України, 42-48, 2005
62005
Управління ресурсами підприємства: колектив. монографія
ГО Швиданенко, ОБ Бутнік-Сіверський, ВП Кукоба, ЛМ Дзюбенко, та ін.
КНЕУ, 2014
5*2014
Прибутковість як основа стабільного розвитку акціонерного товариства
ЛМ Дзюбенко
Ринок цінних паперів України, 45-51, 2005
42005
Інноваційний розвиток у третю цифрову епоху: світовий досвід та місце України в ньому
ЛМ Дзюбенко, ЛН Дзюбенко, А Коваль
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
32017
Реформування податкової системи України в контексті глобалізаційних викликів
МО Проценко, ВО Кравченко, ОА Кромаренко, ЛМ Дзюбенко, та інші
ДФСУ, НУДПСУ, 2014
3*2014
Парадигма бюджетної ємності // Економiка пiдприємства: теорiя i практика: зб. матерiалiв V Мiжнар. наук.-практ. конф., 10 жовт. 2014 р., Київ / ред.: ГО Швиданенко, ОС Федонiн …
ГО Швиданенко, ОС Федонін, ЛМ Дзюбенко, та ін.
ЛМ Дзюбенко, СЯ Кондратюк. Парадигма бюджетної ємності, 377 с., 2014
3*2014
Економіка підприємства: теорія та практика : зб. мат. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 21 жовт. 2010 р.
ГО Швиданенко, ЛМ Дзюбенко, ІМ Рєпіна, OV Kukoba, ОС Федонін, ...
Ekonomika pidpryiemstva: teoriia ta praktyka. Kyiv: KNEU, 2010
2*2010
Еволюція теорій прибутковості підприємств
ЛМ Дзюбенко
Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць., С.40-54., 2008
12008
Новація цифрової економіки на теренах України–страхування від кібер-загроз
СЯ Кондратюк, СЯ Кондратюк, ЛМ Дзюбенко, ЛН Дзюбенко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019
2019
Оцінювання стратегічної результативності інноваційного розвитку металургійних корпорацій
ЛМ Дзюбенко, ЛН Дзюбенко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
2018
Особливості організації праці в умовах неоекономіки
ЛМ Дзюбенко, ЛН Дзюбенко
Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2018
2018
Сучаcні напрями підвищення продуктивноcті праці
ЛМ Дзюбенко, ЛН Дзюбенко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20