Подписаться
Санагурський Д. (Sanahurskiy D.)
Санагурський Д. (Sanahurskiy D.)
професор кафедри біофізики та біоінформатики, біологічний факультет, ЛНУ ім. І. Франка
Подтвержден адрес электронной почты в домене franko.lviv.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Na+, K+–АТФ-азна активність мембран зародків в’юна Misqurnus fossilis L. при дії антибіотиків
МВ Целевич, СМ Мандзинець, ДІ Санагурський
Фізіол. журнал 50 (5), 64-68, 2004
202004
Об’єкти біофізики: монографія
ДІ Санагурський
Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008
192008
Процеси перекисного окиснення ліпідів у живих організмах: монографія
НП Головчак, АВ Тарновська, ГІ Коцюмбас, ДІ Санагурський
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012
152012
Характеристики электрофизиологических параметров мембран эмбриональных клеток вьюна при ингибировании Na+, К+-АТФ-азы
ЕА Гойда, ИР Медына, ДИ Санагурский, НС Стельмах
Онтогенез 20 (2), 164-170, 1989
151989
Активність Na+, K+-ATФази мембран зародків в’юна (Misgurnus fossilis L.) за дії катіонів важких металів
НМ Бойко, МВ Целевич, ДІ Санагурський
Укр. біохім. журнал 76 (2), 22, 2004
132004
Вплив гіпохлориту натрію на прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз зародків в’юна протягом раннього ембріогенезу
АР Зинь, НП Головчак, АВ Тарновська, МБ Галан, ДІ Санагурський
Біологічні студії/Studia Biologica 6 (1), 67-76, 2012
112012
Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз печінки птиці за дії гіпохлориту натрію різних концентрацій
НП Головчак, ГІ Коцюмбас, ОІ Бішко, ДІ Санагурський
Физика живого 18 (2), 146-152, 2010
112010
Оцінка окремих показників прооксидантно-антиоксидантної рівноваги крові при застосуванні хіміоозонотерапії деструктивних форм туберкульозу легень
ОО Отчич, КД Мажак, ДІ Санагурський
Біологічні студії 4 (3), 45-54, 2010
72010
Вплив занять хатха-йогою на сезонні коливання функціонального стану деяких систем організму
ОВ Мусієнко, ДІ Санагурський
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фіз. виховання і спорту …, 2002
72002
Новый подход к оценке взаимосвязи различных параметров, влияющих на динамику трансмембранного потенциала у развивающихся зародышей вьюна
ЕА Гойда, ВВ Ощаповский, ДИ Санагурский
Биофизика 41 (2), 393-399, 1996
71996
Процеси ліпопероксидації зародків в’юна за впливу мікрохвильового випромінювання
М Яремчук, М Дика, Д Санагурський
Вісник Львівського університету. Сер.: Біологічна, 82-89, 2014
62014
Зміни динаміки мембранного потенціалу зародків в’юна під впливом тіосульфанатів
О Яремкевич, М Бура, С Мандзинець, В Лубенець, В Новіков, ...
Вісн. національного ун-ту «Львівська політехніка»: Хімія, технологія речовин …, 2009
62009
Ідентифікація Ca2+-активованої, Mg2+-залежної АТP-гідролазної ферментативної активності мікросомної фракції мембран зародків в’юна (Misgurnus fossilis L.)
МВ Целевич, РВ Фафула, МБ Галан, ДІ Санагурський
Укр. біохім. журнал 79 (1), 53-57, 2007
62007
Інтенсивність процесів ліпопероксидації у зародках в’юна (Misgurnus fossilis L.) під впливом катіонів кальцію, магнію та антибіотиків класу фторхінолонів
А Тарновська, Г Смалюх, Д Санагурський
Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол, 19-25, 2003
62003
Вплив йонів важких металів на активність Na+, K+-АТФ-ази та динаміку трансмембранного потенціалу зародків в’юна
Н Бойко, М Целевич, Д Санагурський
Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол, 25-31, 2002
62002
Microwave radiation influence on the change of Na+, K+-ATPase activity of loach embryos
MM Yaremchuk, SM Mandzynets, MV Dyka, MV Bura, DI Sanagursky
Biophysical Bulletin 2 (30), 2013
5*2013
Дослідження впливу фторхінолону бороцину на розвиток зародків в’юна протягом раннього ембріо генезу. Біохімічний та цитологічний аспекти
МВ Целевич, АВ Тарновська, ДІ Санагурський
Біо логія тварин.–2005.–7, 143-151, 2005
52005
Трансмембранный потенциал в раннем эмбриогенезе вьюна (Misgurnus fossilis L.) при гормональных воздействиях
ДИ Санагурский
К., 1983, 1983
51983
Изменения трансмембранного потенциала развивающегося эмбриона вьюна при действии инсулина, торможении транскрипции и трансляции
СИ Кузень, ДИ Санагурский, ИГ Муращик, ОА Гойда
Биофизика 25 (4), 658-663, 1980
51980
Морфологічні й ультраструктурні зміни у зародках в’юна впродовж ембріогенезу та за дії гіпохлориту натрію
А Зинь, А Безкоровайний, Н Гарасим, О Кулачковський, ...
Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 18-28, 2014
42014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20