НДІКК ім. О. Алексеєвої
НДІКК ім. О. Алексеєвої
науково-дослідний інсттут
Нет подтвержденного адреса электронной почты
НазваниеПроцитированоГод
Культура гречихи. Ч. 1: История культуры, ботанические и биологические особенности
ЕС Алексеева, ИН Елагин, ЛК Тараненко, ЛП Бочкарева, ММ Малина, ...
202005
Культура гречихи
ЕС Алексеева, ИН Елагин, ЛК Тараненко, ЛП Бочкарева, ММ Малина, ...
КаменецПодольск 3, 473-486, 2005
132005
Морфометрична та колориметрична характеристика зерен ячменю за їх цифровими зображеннями
ОП Коруняк, ВМ Цевма, ОМ Хохлов
Зб. наук. праць СГІ.–2011.–Вип 17 (57), 143-150, 2011
52011
Формування колекції світового генофонду гречки в Україні та напрямки її використання
ОВ Тригуб, ВМ Бурдига
Посібник українського хлібороба, 118-123, 2015
42015
Экспериментальный мутагенез в селекции гречихи
ЕС Алексеева, ВА Рарок, ВЯ Билоножко
Каменец-Подольский: Аксиома, 2006
42006
Selekcja i semenowodztwo greczichi
ES Alekseeva, NI Elagin, LK Taranienko, LL Boczkarewa, MM Manina, ...
Akademia Nauk Wyzsej Skoly Ukrainy, Kamieniec Podolski, 2005
42005
Istoria kultury
ES Alekseeva, NI Elagin, LK Taranienko, LL Boczkarewa, MM Manina, ...
Botaniczeskie i biologiczekie osobennosti. Akademia Nauk Wyzsej Skoly …, 2005
42005
Technologia wozdielywania greczichi
ES Alekseeva, NI Elagin, LK Taranienko, LL Boczkarewa, MM Manina, ...
Akademia Nauk Wyzsej Skoly Ukrainy, Kamieniec Podolski, 2005
42005
Культура гречихи. Ч. 3. Технология возделывания гречихи
ЕС Алексеева, ИН Елагин, ВЯ Билоножко, ЕВ Кващук, ММ Малина, ...
Каменец-Подольский: Издатель Мошак МИ, 2005
42005
Formuvannia kolektsii svitovoho henofondu hrechky v Ukraini ta napriamy yii vykorystannia [Formation of collections global gene pool of buckwheat in Ukraine and ways of its use]
OV Tryhub, VM Burdyha
Posibnyk ukrainskoho khliboroba [Ukrainian Cereal Growers Handbook] 1, 118-123, 2015
32015
Методи, напрямки і практичні результати селекції сої в умовах південного Степу України
ВІ Січкар, ОІ Ганжело, ГД Лаврова, ОП Коруняк
Селекція і насінництво.–Харків, 35-44, 2005
32005
Материнська різноякісність та її вплив на продуктивність гречки
ВА Рарок, АВ Рарок
Зб. наук. праць, 52-55, 2005
32005
Удосконалення технології вирощування гречки оптимізацією способів сівби
АВ Рарок
Вісник аграрної науки, 73-75, 2015
22015
Різноякісність насіння та продуктивність районованих сортів гречки
ВА Рарок
Збірник наукових праць/За ред. доктора с.-г. наук, професора МІ Бахмата.–Кам …, 2004
22004
Народно-господарське значення сої та використання її у харчовій промисловості
ВІ Січкар, ГД Лаврова, ОП Коруняк
Вісник аграрної науки Причорномор’я» МДАУ Спец, випуск 3, 23, 2003
22003
Using of repeated frequent gamma irradiation of seeds in buckwheat breeding
E Alekseeva, V Rarok
Proc. 6th Internat. Symp. on Buckwheat, 1995
21995
Collection of Fagopyrum Mill world genepool: formation, studing and use of the samples
ОП Коруняк, ВМ Бурдига, АВ Рарок, ВА Рарок
PODILIAN BULLETIN: AGRICULTURE, ENGINEERING, ECONOMICS 1 (26), 87-93, 2017
12017
Особливості формування елементів продуктивності посівів гречки залежно від оптимізації параметрів сівби
РЮ Гаврилянчик, АВ Рарок
Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка, 11-17, 2017
12017
Зависимость урожайности сортов гречихи от сроков уборки
АВ Рарок
Инновации в науке, 2012
12012
Особливості формування урожайності сортів гречки при різних строках збирання
АВ Рарок
Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного …, 2011
12011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20