Follow
Відділ лідерства та інституційного розвитку вищої освіти Інституту вищої освіти НАПН України
Відділ лідерства та інституційного розвитку вищої освіти Інституту вищої освіти НАПН України
Інститут вищої освіти НАПН України
Verified email at ihed.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Освітня парадигма професіоналізації управління на засадах лідерства
СА Калашнікова
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2010
2282010
Компетентнісний підхід як засіб модернізації змісту вищої освіти
ІІ Драч
К.: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України.-2008.-Вип…, 2008
1532008
Управління формуванням професійної компетентності магістрантів педагогіки вищої школи: теоретико-методичні засади
ІІ Драч
Дорадо-Друк, 2013
1262013
Теоретико-методологічні засади професійної підготовки управлінців-лідерів в умовах сучасних суспільних трансформацій
СА Калашнікова
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2011
982011
Феномен університету в контексті часових та просторових викликів
С Курбатов
Університетська книга, 2014
732014
Біла книга національної освіти України
ВГ Кремень, ВІ Луговий, ВМ Мадзігон, ОЯ Савченко, ІМ Бурда, ...
К.: Акад. пед. наук України, 2009 [Електронний ресурс].–Режим доступу, 2009
582009
Європейська політика модернізації вищої освіти: ключові орієнтири
С Калашнікова
Вища освіта України, 80-84, 2012
522012
Деякі концептуальні проблеми навчання і виховання студентів у сучасних вищих навчальних закладах України
В Рябченко
Вища освіта України, 40-44, 2005
46*2005
Навчання дорослих на основі компетентнісно орієнтованого підходу
СА Калашнікова
Педагогічний розвиток педагогічних працівників. Проект Світового банку…, 2008
442008
Самостійна робота студентів вищих навчальних закладів як важливий елемент сучасної підготовки фахівців
ІІ Драч
Нові технології навчання.–К.: НМЦВО, 86-91, 2004
392004
Національний освітній глосарій: Вища освіта
ВМ Захарченко, СА Калашнікова, ВІ Луговий, АВ Ставицька, ...
ТОВ Видавничий дім Плеяди, 2014
38*2014
Розвиток лідерського потенціалу сучасного університету: основи та інструменти: навчальний посібник
СА Калашнікова
ДП НВЦ Пріоритети, 2016
342016
Вища школа України в загальноцивілізаційному контексті: соціально-філософський аналіз з позицій світоглядно-компетентнісного підходу
ВІ Рябченко
332015
Управління державним сектором вищої освіти в США
СА Калашнікова
Українська академія державного управління при президентові України, 1999
301999
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖАХ
ІІ Драч
29*2016
Організація навчального процесу з розвитку творчого потенціалу студентів вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації
ІІ Драч
ст. канд. пед. наук: 13.00. 01.–К.: Ін-т вищої освіти АПН України, 2005–20 с, 2005
252005
Теоретичні і методичні засади управління формуванням професійної компетентності магістрантів педагогіки вищої школи
ІІ Драч
Держ. вищ. навч. закл." Унт менеджменту освіти, 2013
242013
Про формування рейтингів університетів в Україні
С Курбатов
Педагогіка та психологія, 64, 2009
232009
Автономія та лідерство в європейському просторі вищої освіти
ВІ Луговий, СА Калашнікова, ОМ Слюсаренко, ЖВ Таланова
Вища освіта України 1, 14-20, 2014
202014
Історичний час як детермінанта творчого процесу
С Курбатов
Інформаційні системи, 2008
202008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20