Подписаться
Відділ лідерства та інституційного розвитку вищої освіти Інституту вищої освіти НАПН України
Відділ лідерства та інституційного розвитку вищої освіти Інституту вищої освіти НАПН України
Інститут вищої освіти НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ihed.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Освітня парадигма професіоналізації управління на засадах лідерства
СА Калашнікова
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2010
2342010
Компетентнісний підхід як засіб модернізації змісту вищої освіти
ІІ Драч
К.: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України.-2008.-Вип …, 2008
1562008
Управління формуванням професійної компетентності магістрантів педагогіки вищої школи: теоретико-методичні засади
ІІ Драч
«Дорадо-Друк», 2013
1312013
Теоретико-методологічні засади професійної підготовки управлінців-лідерів в умовах сучасних суспільних трансформацій
СА Калашнікова
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2011
1032011
Феномен університету в контексті часових та просторових викликів
С Курбатов
Університетська книга, 2014
732014
Біла книга національної освіти України
ВГ Кремень, ВІ Луговий, ВМ Мадзігон, ОЯ Савченко, ІМ Бурда, ...
К.: Акад. пед. наук України, 2009 [Електронний ресурс].–Режим доступу, 2009
582009
Європейська політика модернізації вищої освіти: ключові орієнтири
С Калашнікова
Вища освіта України, 80-84, 2012
552012
Деякі концептуальні проблеми навчання і виховання студентів у сучасних вищих навчальних закладах України
В Рябченко
Вища освіта України, 40-44, 2005
49*2005
Навчання дорослих на основі компетентнісно орієнтованого підходу
СА Калашнікова
Педагогічний розвиток педагогічних працівників. Проект Світового банку …, 2008
462008
Самостійна робота студентів вищих навчальних закладів як важливий елемент сучасної підготовки фахівців
ІІ Драч
Нові технології навчання.–К.: НМЦВО, 86-91, 2004
412004
Національний освітній глосарій: Вища освіта
ВМ Захарченко, СА Калашнікова, ВІ Луговий, АВ Ставицька, ...
ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2014
39*2014
Розвиток лідерського потенціалу сучасного університету: основи та інструменти: навчальний посібник
СА Калашнікова
ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016
352016
Вища школа України в загальноцивілізаційному контексті: соціально-філософський аналіз з позицій світоглядно-компетентнісного підходу
ВІ Рябченко
332015
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖАХ
ІІ Драч
30*2016
Управління державним сектором вищої освіти в США
СА Калашнікова
Українська академія державного управління при президентові України, 1999
301999
Теоретичні і методичні засади управління формуванням професійної компетентності магістрантів педагогіки вищої школи
ІІ Драч
Держ. вищ. навч. закл." Унт менеджменту освіти, 2013
252013
Організація навчального процесу з розвитку творчого потенціалу студентів вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації
ІІ Драч
ст. канд. пед. наук: 13.00. 01.–К.: Ін-т вищої освіти АПН України, 2005–20 с, 2005
252005
Про формування рейтингів університетів в Україні
С Курбатов
Педагогіка та психологія, 64, 2009
232009
Автономія та лідерство в європейському просторі вищої освіти
ВІ Луговий, СА Калашнікова, ОМ Слюсаренко, ЖВ Таланова
Вища освіта України 1, 14-20, 2014
212014
Компетентнісно орієнтований підхід: базові поняття та положення
СА Калашнікова
Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: Зб. наук. пр …, 2010
212010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20