Підписатись
Відділ лідерства та інституційного розвитку вищої освіти Інституту вищої освіти НАПН України
Відділ лідерства та інституційного розвитку вищої освіти Інституту вищої освіти НАПН України
Інститут вищої освіти НАПН України
Підтверджена електронна адреса в ihed.org.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Освітня парадигма професіоналізації управління на засадах лідерства
СА Калашнікова
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2010
2222010
Компетентнісний підхід як засіб модернізації змісту вищої освіти
ІІ Драч
К.: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України.-2008.-Вип …, 2008
1462008
Управління формуванням професійної компетентності магістрантів педагогіки вищої школи: теоретико-методичні засади
ІІ Драч
«Дорадо-Друк», 2013
1212013
Теоретико-методологічні засади професійної підготовки управлінців-лідерів в умовах сучасних суспільних трансформацій
СА Калашнікова
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2011
992011
Феномен університету в контексті часових та просторових викликів
С Курбатов
Університетська книга, 2014
732014
Біла книга національної освіти України
ВГ Кремень, ВІ Луговий, ВМ Мадзігон, ОЯ Савченко, ІМ Бурда, ...
К.: Акад. пед. наук України, 2009 [Електронний ресурс].–Режим доступу, 2009
572009
Європейська політика модернізації вищої освіти: ключові орієнтири
С Калашнікова
Вища освіта України, 80-84, 2012
542012
Деякі концептуальні проблеми навчання і виховання студентів у сучасних вищих навчальних закладах України
В Рябченко
Вища освіта України, 40-44, 2005
44*2005
Навчання дорослих на основі компетентнісно орієнтованого підходу
СА Калашнікова
Педагогічний розвиток педагогічних працівників. Проект Світового банку …, 2008
432008
Самостійна робота студентів вищих навчальних закладів як важливий елемент сучасної підготовки фахівців
ІІ Драч
Нові технології навчання.–К.: НМЦВО, 86-91, 2004
392004
Національний освітній глосарій: Вища освіта
ВМ Захарченко, СА Калашнікова, ВІ Луговий, АВ Ставицька, ...
ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2014
36*2014
Розвиток лідерського потенціалу сучасного університету: основи та інструменти: навчальний посібник
СА Калашнікова
ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016
342016
Вища школа України в загальноцивілізаційному контексті: соціально-філософський аналіз з позицій світоглядно-компетентнісного підходу
ВІ Рябченко
322015
Управління державним сектором вищої освіти в США
СА Калашнікова
Українська академія державного управління при президентові України, 1999
311999
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖАХ
ІІ Драч
28*2016
Теоретичні і методичні засади управління формуванням професійної компетентності магістрантів педагогіки вищої школи
ІІ Драч
Держ. вищ. навч. закл." Унт менеджменту освіти, 2013
242013
Організація навчального процесу з розвитку творчого потенціалу студентів вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації
ІІ Драч
ст. канд. пед. наук: 13.00. 01.–К.: Ін-т вищої освіти АПН України, 2005–20 с, 2005
242005
Про формування рейтингів університетів в Україні
С Курбатов
Педагогіка та психологія, 64, 2009
232009
Автономія та лідерство в європейському просторі вищої освіти
ВІ Луговий, СА Калашнікова, ОМ Слюсаренко, ЖВ Таланова
Вища освіта України 1, 14-20, 2014
202014
Історичний час як детермінанта творчого процесу
С Курбатов
Інформаційні системи, 2008
202008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20