Follow
Козловський Євген Вікторович
Козловський Євген Вікторович
Київський національний університет культури і мистецтв
Verified email at knukim.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Правове регулювання туристичної діяльності : навч. посіб.
ЄВ Козловський
К. : Центр учбової літератури, 2015
602015
Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні
ЄВ Козловський
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з …, 2008
572008
Іноземний досвід регулювання міжнародного туризму та його використання в Україні
ЄВ Козловський
Державне управління: теорія та практика, 2005-1, 2005
432005
Організаційно-правові засади управління туристичною галуззю
Є Козловський
Вісник НАДУ, 400-406, 2005
192005
Шляхи формування еліти в туристичній галузі (вітчизняний та іноземний досвід)
Є Козловський
Формування й оновлення політико-управлінської еліти в сучасній Україні: Зб …, 2005
152005
Systema strymuvan i protyvah u sferi derzhavno-upravlinskykh vidnosyn [System of checks and balances in the field of public-administrative relations]
VA Rebkalo, VA Shakhov, EA Afonin
NADU, Kyiv, Ukraine, 2008
102008
Державне регулювання та підтримка розвитку туризму в Україні: досвід країн Центральної та Східної Європи
Є Козловський
Актуальні проблеми внутрішньої політики.–2004.–Вип 4, 209-218, 0
9
Роль туристичної галузі в активізації соціальної роботи в сучасному українському суспільстві
Є Козловський
Наук. вісн. Чернівец. ун-ту, 86-91, 2005
82005
International experience in regulation of international tourism and its implementation in Ukraine
Y Kozlovskyi
Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka,[Online] 1, 2004
82004
Основні напрями розвитку міждержавної політики та управлінських засад у галузі туризму країн СНД
Є Козловський
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2004
82004
Система стримувань і противаг у сфері державноуправлінських відносин: наук.-метод. рек.
ВА Ребкало
К.: НАДУ, 2008
72008
Иностранный опыт регулирования международного туризма и его использования в Украине
ЕВ Козловский
Tourism in Ukraine.–Режим доступу: http://www. ukrtourism. com. ua/ru …, 2005
62005
Public regulation and support of tourism development in Ukraine: the experience of the countries of Central and Eastern Europe
Y Kozlovskyi
Aktual'ni problemy vnutrishn'oi polityky 4, 209-218, 2004
62004
Проблеми формування інвестиційної політики в галузі туризму
Є Козловський
Стратегія реформування системи державного управління на засадах …, 0
6
Вплив глобальних дистрибутивних систем на розвиток сучасного туристичного бізнесу
ТІ Ткаченко, ЄВ Козловський
Економіка та держава, 56-59, 2018
52018
The problems of formation the investment policy in tourism industry
YV Kozlovskyj
52007
Foreign experience in regulating international tourism and its use in Ukraine
EV Kozlovsky
Public Administration: Theory and Practice 1, 2005
52005
Iноземний досвiд регулювання мiжнародного туризму та його використання в Українi
ЄВ Козловський
Державне управлiння: теорiя та практика, 50, 2005
52005
The role of the tourism industry in activating the social work in modern Ukrainian society
Y Kozlovskyi
Nauk. visn. Chernivets' koho un-tu 244, 86-91, 2005
52005
Osnovni napriamy rozvytku mizhderzhavnoi polityky ta upravlinskykh zasad u haluzi turyzmu krain SND
Y Kozlovskyi
Visnyk Natsionalnoi Akademii Derzhavnoho Upravlinnia Pry Prezydentovi …, 2004
52004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20