Larysa Babachenko Лариса Бабаченко
Larysa Babachenko Лариса Бабаченко
Chernihiv National University of Technology Чернігівський національний технологічний унверситет
Подтвержден адрес электронной почты в домене stu.cn.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Гармонізаційно-структурна модель до управління фінансовими ресурсами підприємств дорожньої галузі на основі державно-приватного партнерства
ІО Хоменко, ЛВ Бабаченко
Молодий вчений, 109-112, 2015
8*2015
Проблеми та напрями переробки твердих побутових відходів в Україні
ІВ Лукавенко, ТІ Висогурська
Всеукраїнської Інтернет-конференції «ГЛОБАЛЬНІ ТА ЛОКАЛЬНІ ЕКОЛОГІЧНІ …, 2017
72017
Регулювання процесів підвищення ефективності організації транспортного обслуговування населення
ЛВ Бабаченко
Молодий вчений, 36-38, 2014
5*2014
Удосконалення організації та планування діяльності пасажирських автотранспортних підприємств
ЛВ Бабаченко, ІО Хоменко
Вісник Національного транспортного університету, 163-167, 2011
52011
Прийняття управлінських рішень у сфері маркетингу
ЛВ Бабаченко, СО Галяміна
Наукові конференції в Україні і світі, 14-15, 2016
42016
Сучасні тенденції застосування інструментів digital-marketing в діяльності підприємства
ЛВ Бабаченко, ВА Москаленко, АО Марченко
32019
Особливості управління конкурентоспроможністю підприємства
ЛВ Бабаченко, ХО Ковшун, ЮО Портна
Проблеми і перспективи економіки та управління, 045-052, 2019
22019
Еколого-економічна оцінка водокористування, охорони і відтворення водно-ресурсного потенціалу регіону
ІО Хоменко, ЛВ Бабаченко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
22015
Аналіз якісних та кількісних показників функціонування пасажирського автомобільного транспорту регіону
ЛВ Бабаченко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету, 164-168, 2010
22010
Маркетинговое исследование рынка транспортных услуг в современных условиях
ИА Хоменко, ЛВ Бабаченко
Инновации в создании и управлении бизнесом, 92-98, 2015
12015
Формування субсидіарного соціально-економічного потенціалу автотранспортних пасажирських перевезень
ЛВ Бабаченко
ступеня канд. екон. наук, 2014
12014
Організація маркетингових досліджень із використанням сучасних інформаційних технологій
ЛВ Бабаченко, ВВ Жидок, ТЮ Британ, МВ Михайлова
Харків: ХДУХТ, 2020
2020
Формування бізнес-моделі підприємства: методичні вказівки до виконання курсової роботи для здобувачів вищої освіти освітньокваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 05 …
ІО Хоменко, МВ Поленкова, ЛВ Бабаченко
Чернігів: ЧНТУ, 2020
2020
Планування діяльності підприємств: методичні вказівки до виконання курсової роботи для здобувачів вищої освіти освітньокваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 07 …
ІО Хоменко, ОО Самко, ЛВ Бабаченко
Чернігів: ЧНТУ, 2020
2020
Маркетинг: методичні рекомендації до виконання курсової роботи освітня програма «Маркетинг», рівень вищої освіти–перший (бакалаврський), спеціальність 075 «Маркетинг», галузь …
ТВ Забаштанська, ММ Забаштанський, АВ Вербицька, ЛВ Бабаченко
Чернігів: ЧНТУ, 2020
2020
Планування і контроль на підприємстві: методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для здобувачів вищої освіти освітньокваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань …
ІО Хоменко, МВ Поленкова, ЛВ Бабаченко
Чернігів: НУЧП, 2020
2020
Логістика: методичні вказівки до виконання розрахункових робіт для студентів спеціальності 075 «Маркетинг» денної та заочної форми навчання
ТВ Забаштанська, ВВ Жидок, АО Пінчук, ЛВ Бабаченко
Чернігів: ЧНТУ, 2019
2019
Економічна теорія: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання всіх напрямів підготовки
ВВ Жидок, АО Пінчук, ЛВ Бабаченко
Чернігів: ЧНТУ, 2018
2018
Modern aspects of organization of enterprises’ goods distribution systems
ВВ Жидок, ММ Забаштанський, ЛВ Бабаченко
Чернігів: ЧНТУ, 2018
2018
Державне регулювання економіки: метод. вказівки до практ. занять для студентів за спец. 051 «Економіка» спеціалізації «Економіка підприємства» денної форми навчання
ІО Хоменко, МВ Поленкова, ЛВ Бабаченко
Чернігів: ЧНТУ, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20