Подписаться
Роман Приходько / Roman Prikhodko
Роман Приходько / Roman Prikhodko
National university of civil protection of Ukraine / Національний університет цивільного захисту
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuczu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сучасний стан та перспективи модернізації системи цивільного захисту України
АМ Любінський
Ефективність державного управління, 104-109, 2015
262015
Організаційно-правовий механізм регулювання сфери захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій
РВ Приходько
Теорія та практика державного управління, 279-285, 2011
202011
Методологічні засади державного управління сферою захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
АВ Ромін, РВ Приходько
Харків видавництво “докНаукдержупр”, 2013
142013
Сучасний стан структури органів державного управління у сфері протидії виникненню і ліквідації надзвичайних ситуацій
РВ Приходько
Актуальні проблеми державного управління, 211-218, 2011
112011
Управління соціальним розвитком територіальної громади: досвід та шляхи модернізації
РВ Приходько
Київ: Алерта, 2011
82011
Закopдoнний дocвід peгулювання запoбігання і ліквідації надзвичайних cитуацій на peгіoнальнoму pівні
РВ Приходько, ОА Ященко
Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія …, 2016
72016
Проблеми кооперування інвестиційних ресурсів територіальних громад
З Сірик
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2018
52018
Організаційно-правовий механізм державного управління у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
ОМ Соболь, РВ Приходько
Державне будівництво, 2012
52012
Надзвичайна ситуація: поняття, зміст, характеристика
РВ Приходько
Державне будівництво, 2011
32011
МіжНАРОДНЕ СПіВРОБіТНицТВО у СфЕРі зАПОБіГАННя і ЛіКВіДАції НАДзВиЧАйНиХ СиТуАцій НА РЕГіОНАЛьНОМу РіВНі
РВ Приходько
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/PORTAL/soc_gum/pubupr/2011_2/doc/1 …, 2011
32011
Упровадження механізму контрактування в системі державного управління ризиками виникнення НС
ВВ Федорчак
Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського …, 2018
22018
Соціальний розвиток територіальних громад: стан та шляхи вдосконалення
Р ПРИХОДЬКО
Держ. упр. та місц. самовряд.: зб. наук. пр./редкол.: СМ Серьогін (голов …, 2009
22009
Теоретичні основи дослідження процесів соціального розвитку
Р ПРИХОДЬКО
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ Д Е Р Ж А В Н О Г О УПРАВЛІННЯ, 118, 2008
22008
Удосконалення управління соціальним розвитком територіальної громади
РВ ПРИХОДЬКО
з держ. упр.: спец. 25.00. 04. Дніпропетровськ, 2012, 0
2
Ресурсне та організаційне забезпечення соціального розвитку територіальних громад
РВ Приходько
Державне будівництво, 2010
12010
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПРИРОДНОГО ТА ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
О Власюк, С Вовченко, П Волянський, Є Гаврилко, В Гущина, Л Жукова, ...
Редакційна колегія, 214, 2020
2020
Система управління процесом пластифікації та гранулювання маси продукту
РВ Приходько
Сумський державний університет, 2020
2020
Щодо міжнародного співробітництва у сфері запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій
ОА Ященко, РВ Приходько
Типографія НУЦЗУ, 2018
2018
Запровадження системи інтегральних показників розвитку в управлінні процессом реформування комунальних підприємств
Р Приходько
ДРІДУ НАДУ, 2018
2018
ПРОБЛЕМИ КООПЕРУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
СІ Воскобійник, ТВ Гургула, ОВ Герасименко, ПВ Жук, БА Карпінський, ...
В І С НИ К 2 (197), 37-43, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20