Богдашина Олена Миколаївна
Богдашина Олена Миколаївна
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Підтверджена електронна адреса в hnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Джерелознавство історії України: теорія, методика, історія
ОМ Богдашина
Х.: Вид-во" Арбут Лаам", 2005.–192 с, 2005
22*2005
Діяльність Харківської науково-дослідної кафедри історії української культури імені академіка ДІ Багалія (1921–1934 рр.)
ОМ Богдашина
Соловей (Соловій), 1994
221994
Позитивізм в історичній науці в Україні (60-ті рр. XIX–20-ті рр. XX ст.)
ОМ Богдашина
Науковi записки. Збiрник праць молодих вчених та аспiрантiв, 480, 2010
18*2010
Позитивізм в історичній науці в Україні (60-ті рр. XIX–20-ті рр. ХХ ст.)
ОМ Богдашина
ХНУ імені ВН Каразіна, 2013
162013
Джерелознавство історії України: питання теорії, методики, історії
ОМ Богдашина
Сага, 2010
152010
Слобідський літописець історії України ДІ Багалій
ОМ Богдашина
Інститут історії України НАН України, 2008
132008
Осторожно–гибридная история! Рец. на альбом: Крепость Белгород (Аккерман) в исторических изображениях/Сост. и автор поясн. текстов АВ Красножон.–Кишинев-Одесса: Stratum plus …
И Сапожников
Scriptorium nostrum, 302-310, 2015
9*2015
Источниковедение истории Украины: вопросы теории, методики, истории
ЕН Богдашина
Сага, 2012
92012
Дiяльнiсть Харкiвської науково-дослiдної кафедри iсторiї української культури (1921-1934 рр.)
ОМ Богдашина
91994
Джерелознавство iсторiї України: питання теорiї, методики, iсторiї-3-е вид.
ОМ Богдашина
52008
ЛИСТИ Н. Д. ПОЛОНСЬКОЇ-ВАСИЛЕНКО ДО О. Д. БАГАЛІЙ-ТАТАРИНОВОЇ
ОМ Богдашина, ІВ Верба
Схід — Захід : (іст.-культурол. зб.) / Харк. держ. акад. культури [та ін …, 1998
5*1998
Діяльність Харківської науководослідницької кафедри історії української культури імені академіка ДІ Багалія (1921-1934 рр.)
ОМ Богдашина
Х.: ХДПІ, 1994
51994
ГоловнІ напрямки науково-органiзацiйноï та громадсько-полiтичноï дiяльностi Харківської науково-дослідної кафедри історії украïнськоï культури iм. Д. І. Багалiя (1921-1934 рр.)
ОМ Богдашина
Зб. наук. пр. викладачiв та астранпв ют. ф-ту/Харк. держ. пед. ш-т iм. ГС …, 1993
5*1993
Теоретико-методологічні погляди ДІ Багалія
ОМ Богдашина
Сумська старовина.–Суми, 7-14, 2007
42007
Позитивiзм в iсторичнiй науцi в Українi (60-тi рр. ХIХ-20-тi рр. ХХ ст.)
ОМ Богдашина
32010
Мікронаукові групи в структурах української історичної науки другої половини ХІХ — початку ХХ ст.
ОМ Богдашина
Ейдос, 183-192, 2009
32009
Джерелознавство iсторii Украiни: теорiя, методика, iсторiя
ОМ Богдашина
Тарбут Лаам, 2005
32005
ДІ Багалій та його місце в українській історіографії
ОМ Богдашина
Іст. науки: наук. вісн. ХДПУ: зб. наук. пр, 8-12, 1998
3*1998
Методика історичних досліджень МС Грушевського
ОМ Богдашина
Вісник Харківської державної академії культури, 29-39, 2012
22012
ЖИТТЄВІ СТРАТЕГІЇ ІСТОРИКІВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ 1920 – 1930- х рр.
ОМ Богдашина
Харківський історіографічний збірник, 80-94, 2012
22012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20