Олександра Пославська
Олександра Пославська
ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України", кафедра патологічної анатомії і судової медицини
Підтверджена електронна адреса в dsma.dp.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Determination of linear dimensions and square square surfaces areas of morphological objects on micrographs using ImageJ software
OV Poslavskaya
Morphologia 10 (3), 377-81, 2016
192016
Визначення лінійних розмірів та площ окремих морфологічних об’єктів на мікрофотографіях за допомогою програми ImageJ
ОВ Пославська
Morphologia, 377-381, 2016
152016
Methodology for the use of software for the analysis of digital micrographs on the base of pathomorphology course in order to increase the professional level of students and …
OV Poslavska
Morphologia 9 (3), 122-6, 2015
142015
Morphometric analysis of pancytokeratin-negative neoplastic damages of the lymphatic nodes of the neck.
OV Poslavska, IS Shponka, PO Gritsenko, OA Alekseenko
Medicni perspektivi (Medical perspectives) 23 (1), 30-37, 2018
132018
Vyznachennia liniinykh rozmiriv ta ploshch okremykh morfolohichnykh obiektiv na mikrofotohrafiiakh za dopomohoiu prohramy ImageJ [Determination of linear dimensions and square …
P OV
Morpholohiia 10 (3), 377-81, 2016
102016
Vyznachennia liniinykh rozmiriv ta ploshch okremykh morfolohichnykh obiektiv na mikrofotohrafiiakh za dopomohoiu prohramy ImageJ
OV Poslavskaya
Morphologia 10 (3), 377-81, 2016
102016
Морфометричний аналіз панцитокератин-негативних неопластичних ушкоджень лімфатичних вузлів шиї
ОВ Пославська, ІС Шпонька, ПО Гриценко, ОА Алєксєєнко
Медичні перспективи 23 (1), 2018
92018
Morfometrychnyi analiz pantsytokeratyn-nehatyvnykh neplastychnykh ushkodzhen limfatychnykh vuzliv shyi [Morphometric analysis of “pancitokeratin-positive” neoplastic lesions of …
OV Poslavska, IS Shponka, PA Hritsenko, OA Alekseenko
Medychni perspektyvy 23 (1), 30-37, 2016
82016
Методологія використання програмного забезпечення для аналізу цифрових мікрофотографій на базі курсу патоморфології з метою підвищення професійного рівня студентів і науковців
ОВ Пославська
Morphologia, 122-126, 2015
82015
Metodolohiia vykorystannia prohramnoho zabezpechennia dlia analizu tsyfrovykh mikrofotohrafii na bazi kursu patomorfolohii z metoiu pidvyshchennia profesiinoho rivnia studentiv …
OV Poslavskaya
Morpholohiia 9 (3), 122-6, 2015
72015
Characterization and analysis of Ki-67-immunoreactivity in brain astrocytoma
IS Shpon‘ka, TV Shynkarenko, OV Poslavska
Morphologia 10 (1), 96-101, 2016
52016
Morfometrychnyi analiz" pantsytokeratynpozytyvnykh" neoplastychnykh urazhen limfatychnykh vuzliv shyi [Morphometric analysis of" pentocetokeratin-positive" neoplastic lesions …
OV Poslavska, IS Shponka, PO Hrytsenko, OA Alieksieienko
Patolohiia–Pathology 14 (3), 41, 2017
22017
Kharakterystyka ta analiz KI-67-imunoreaktyvnosti v astrotsytomakh holovnoho mozku [Characterization and analysis of Ki-67-immunoreactivity in brain astrocytoma]
IS Shpon‘ka, TV Shynkarenko, OV Poslavska
Morphologia 10 (1), 96-101, 2016
22016
Характеристика та аналіз Ki-67-імунореактивності в астроцитомах головного мозку
ІС Шпонька, ТВ Шинкаренко, ОВ Пославська
Морфологія= Morphologia 10 (1), 96-101, 2016
22016
Дослідження моделей односторонніх патологічних процесів порушення місцевого ниркового кровообігу з метою визначення змін стану контралатеральної нирки: імуноморфологічні аспекти
VP Stus, KS Barannik, IS Shponka, ОV Poslavska
Morphologia 8 (4), 43-50, 2014
22014
Імуногістохімічне дослідження маркерів апоптозу та запалення в тканинах пародонту хворих на генералізований пародонтит
АВ Самойленко, ІС Шпонька, АЄ Горшкова, ОВ Пославська, ...
Морфологія, 101-107, 2013
22013
Аналіз показників експресії імуно-гістохімічних маркерів проліферації, васкуляризації, апоптозу, CD3+ і CD68+ мононуклеарної інфільтрації та клітин Лангерганса в залежності від …
IS Shpon’ka, TV Svyatenko, IY Wozniak, OV Poslavs' ka
Morphologia 7 (3), 117-126, 2013
22013
Local immune homeostasis of the gastric mucosa in chronic CagA-positive HP-associated gastritis in children
OY Abaturov, IS Shponka, NY Zavgorodnya, OV Poslavska
Child health 4 (39), 19-24, 2012
22012
Poslavska ОV.[Immunohistochemical features of the granulation tissue structure in the primary and secondary apical periodontitis]
PI Gritsenko, AV Samojlenko, IS Shpon’ka
Morphologia 9 (1), 13-9, 2015
12015
Імуноморфологічні аспекти різних варіантів перебігу генералізованого пародонтиту.
AV Samoilenko, IS Shpon’ka, LM Babenko, OV Poslavs’ka, U Shi
Morphologia 7 (2), 66-74, 2013
12013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20