Світлана Лабунська
Світлана Лабунська
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування облiково-аналiтичного забезпечення iнновацiйної дiяльності
ОВ Кантаєва
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 51-56, 2009
21*2009
Концепція побудови системи економічної безпеки підприємства в процесі інноваційної діяльності
СВ Лабунська
Проблеми економіки, 282-289, 2014
192014
Управління витратами інноваційної діяльності підприємства: методологія та практика: монографія
СВ Лабунська
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2014
172014
Інноваційна діяльність підприємства як фактор ризику та умова зміцнення його економічної безпеки
СВ Лабунська
Вісник Національного університету «Львівська політехніка, 297-304, 2012
152012
Перспективи управлінського обліку: організаційно-економічний механізм як основа ефективної операційної діяльності підприємства: монографія
ЮД Маляревський, СВ Лабунська, ЛВ Безкоровайна, ЮД Маляревский, ...
Вид. ХНЕУ, 2008
132008
Особенности количественного определения уровня внутренних угроз экономической безопасности деятельности предприятия
СВ Лабунская, ЕВ Прокопишина
Бизнес Информ, 97-102, 2007
132007
Управління економічною безпекою зовнішньоекономічної діяльності підприємства: обліково–аналітичні аспекти: монографія
ЮД Маляревський, СВ Табунська, ОВ Прокопішина
Х.: Вид. ХНЕУ, 2009
82009
Управленческий учет. Конспект лекций для студентов специальности 8.050106 всех форм обучения. Ч. 1
СВ Лабунская
Харьков: Изд. ХНЭУ, 2005
82005
Innovation as a Driver for Conflict and Harmony of Social and Economic Interests
S Labunska, O Prokopishyna
Економіка розвитку, 53-63, 2016
62016
Проблеми оцінки інноваційної спроможності в системі економічної безпеки підприємства
СВ Лабунська
Видавництво Львівської політехніки, 2011
62011
Підхід щодо формування показника інноваційної спроможності в загальній системі економічної безпеки підприємства
СВ Лабунська
Вісник економіки транспорту і промисловості, 55-59, 2012
52012
Використання моделей канонічного кореляційного аналізу під час оцінки інноваційної спроможності суб’єктів господарювання
СВ Лабунська
Моделювання регіональної економіки, 40-50, 2014
42014
Сутність та особливості підприємств інноваційного типу розвитку як ринкових лідерів сучасної економіки
СВ Лабунська, НВ Курган
Економіка розвитку, 50-54, 2009
42009
Перспективи управлiнського облiку: организацiйно-економiчний механiзм як основа ефективної операцiйної дiяльностi пiдприємства: монографiя
ЮД Маляревський, СВ Лабунська, ЛВ Безкоровайна
42008
Specific tasks of accounting as the subsystem of economic safety management of an enterprise’s innovation activity
S Labunska, O Prokopishana
Видавництво ХНЕУ, 2012
32012
Концептуальні підходи до оцінки інноваційної спроможності підприємств
СВ Лабунська
Управління розвитком: зб. наук. праць.–Х.: Вид. ХНЕУ, 118, 2011
32011
Методологічні засади управління витратами інноваційної діяльності підприємства: аспекти економічної безпеки
СВ Лабунська
Харківський нац. економічний ун-т ім. С. Кузнеця, 2015
22015
Розвиток методологічних основ класифікації інновацій в системі управління витратами інноваційної діяльності підприємства
СВ Лабунська
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2014
22014
Формування методологічної та онтологічної парадигм управління інноваційною діяльністю підприємства
СВ Лабунська
Бізнес Інформ, 68-71, 2012
22012
Інноваційна діяльність як фактор ризику та умова зміцнення його економічної безпеки
СВ Лабунська
Видавництво Львівської політехніки, 2012
22012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20