Вікторія Гусак / Viktoriia Husak
Вікторія Гусак / Viktoriia Husak
Чорноморський національний університет ім. Петра Могили (Petro Mohyla Black Sea National University)
Підтверджена електронна адреса в chmnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Шляхи формування професійної культури майбутніх соціальних працівників в умовах університету
ВМ Гусак
Наукові праці: Науково-методичний журнал 136, 69-73., 2010
112010
Розвиток професійної компетентності педагога-організатора в умовах післядипломної освіти
ВМ Гусак
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2018
32018
Методичні підходи до вивчення професійно-психологічної культури майбутніх соціальних працівників
ВМ Гусак
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology 42 (87), 66-69, 2016
32016
Теоретичні підходи до розвитку професійної компетентності педагога-організатора в післядипломній освіті
ВМ Гусак
Народна освіта, 52-57, 2017
22017
Становлення та розвиток посади педагог-організатор: історико-ретроспективний аналіз
ВМ Гусак
Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні …, 2017
22017
Динаміка розвитку ціннісно-смислового компонента професійно-психологічної культури майбутніх соціальних працівників у результаті формувального експерименту
ВМ Гусак
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні …, 2018
12018
Рівні сформованості структурних компонентів професійно-психологічної культури у майбутніх соціальних працівників
ВМ Гусак
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, 63-66, 2018
12018
Психологічна культура у структурі професійної моделі соціального працівника
ВМ Гусак
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні …, 2017
12017
До проблеми генезису понять «компетенція» та «компетентність»
ВМ Гусак
Нові технології навчання, 103-111, 2016
12016
Psychological accompaniment of a future social worker at the university
VM Gusak
Zbiór artykułów naukowych.Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej …, 2016
12016
Теоретичні підходи до розкриття змісту професійно-психологічної культури особистості
ВМ Гусак
Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, 49-56, 2014
12014
Теоретичні підходи до розкриття змісту професійно-психологічної культури особистості
ВМ Гусак
Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, 49-56, 2014
12014
Структура психологічної культури майбутнього соціального працівника: теоретична модель
ВМ Гусак
Наукові праці: Науково-методичний журнал 112, 160 - 165., 2009
12009
Технологія розвитку професійно-психологічної культури майбутніх соціальних працівників в умовах формувального експерименту
ВМ Гусак
Zbiór artykułów naukowych., 42, 0
1
Формування професійно-психологічної культури майбутніх соціальних працівників в умовах університетської освіти: дис.... канд. психол. наук
ВМ Гусак, ВМ Гусак
Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 2020
2020
Антонова Олена Євгеніївна–доктор педагогічних наук
ВМ Гусак, ОА Дубасенюк, ОВ Вознюк, В Желанова, ОВ Косигіна, ...
ББК 74.03 П 84, 326, 2019
2019
ПРОФЕСІОГРАМА ЯК ОСНОВА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА-ОРГАНІЗАТОРА В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ «НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ»
ВМ Гусак
ББК 74.03 П 84, 192, 2019
2019
РОЗВиТОК ПРОФЕСІЙНО-ПСихОлОГІчНОЇ КульТуРи МАЙбуТНІх СОцІАльНих ПРАцІВНиКІВ В уМОВАх ПАРТНЕРСьКОЇ ВЗАЄМОДІЇ
ВМ Гусак
ПЕДАГОГІчНА ТА ВІКОВА ПСихОлОГІЯ, 38, 2017
2017
Визначення структури, критеріїв та показників розвитку професійної компетентності педагога-організатора у післядипломній освіті
ВМ Гусак
Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні …, 2017
2017
PSYCHOLOGICAL CULTURE IN THE STRUCTURE OF PROFESSIONAL MODEL OF SOCIAL WORKER
ВМ Гусак
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні …, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20