Нікіфорова Віра Анатоліївна, Никифорова Вера Анатольевна, Nikiforova Vira
Нікіфорова Віра Анатоліївна, Никифорова Вера Анатольевна, Nikiforova Vira
Інститут економіки промисловості НАН України
Підтверджена електронна адреса в nas.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
досвід та проблеми/ОМ Алимов, ОІ Амоша та ін.; за заг. ред. ВІ Ляшенка; ІЕП НАН України, КПУ
П етап модернізації економіки України
Запоріжжя: КПУ, 682-684, 2014
462014
моногр./ВП Вишневський, ЛО Збаразська, МЮ Заніздра, ВД Чекіна та ін.; за заг. ред. ВП Вишневського/НАН України, Ін-т економіки пром-сті
Н модель неоіндустріального розвитку України
Київ, 2016
252016
Промисловість і промислова політика України 2013: актуальні тренди, виклики, можливості: наук.-аналіт. доповідь
ОІ Амоша, ВП Вишневський
Інститут економіки промисловості НАН України (Донецьк), 2014
222014
Украинская металлургия: современные вызовы и перспективы развития
АИ Амоша, ВИ Большаков, АА Минаев, ЮС Залознова, ЛА Збаразская, ...
моногр./АИ Амоша, ВИ Большаков, АА Минаев, ЮС Залознова, ЛА Збаразская, ЮВ …, 2013
182013
National model of neoindustrial development of Ukraine
VP Vyshnevskyi, LO Zbarazska, MY Zanizdra, VD Chekina, OV Polovian, ...
Kyiv: Institute of Industrial Economics of NAS of Ukraine [in Ukrainian], 2016
172016
World steel industry: current challenges and development trends (analytical overview)
VA Nikiforova
Economy of Industry, 86-114, 2018
112018
Стратегические направления промышленной политики в металлургической отрасли Украины в посткризисный период
ВА Никифорова, ВА Нікіфорова
Экономика промышленности, 2012
82012
Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі (національна доповідь)
ЕМ Лібанова, В Горбулін, С Пирожков
Національна Академія наук України, Київ, 2015
72015
World experience of steel smart productions development: features, trends, consequences
OI Amosha, VA Nikiforova
Economy of Industry, 84-106, 2019
52019
Промисловість України – 2016: стан та перспективи розвитку: наук.-аналіт. доп.
ОІ Амоша, БІ П., ЗА І., ЗЛ О., ХЮ М., ВА Нікіфорова, та ін.
НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Київ, 2017
42017
Концептуальные положения неоиндустриализации развитых и развивающихся стран
ВА Никифорова
Problems of social and economic development of business: Collection of …, 2014
42014
Про деякі наслідки підписання угоди про асоціацію з ЄС для металургії України
ВА Нікіфорова
Економіка промисловості, 137-147, 2013
42013
Современные подходы к разработке стратегий в контексте основных экономических теорий
В Никифорова
Вестник экономической науки Украины 22 (2), 2012
42012
Основные факторы стратегической конкурентоспособности отрасли промышленности в современных условиях
ВА Никифорова
Вісник Хмельницького національного університету 2 (3), 84-87, 2007
42007
Світовий досвід становлення металургійних смарт-виробництв: особливості, напрями, наслідки
ОІ Амоша, ВА Нікіфорова
Економіка промисловості, 2019
32019
World steel industry: changes in the regional structure and their effects for Ukraine (analytical overview)
VA Nikiforova
Economy of Industry, 76-101, 2018
32018
Металургійна промисловість світу: сучасні виклики та тенденції розвитку (аналітичний огляд)
ВА Нікіфорова
Экономика промышленности, 2018
32018
Neoindustrial development of steel industry of Ukraine: prerequisites, problems, directions
VA Nikiforova
Economy of Industry, 33-64, 2017
32017
Проблеми та перспективи європейського ринку збуту української металопродукції у сучасних умовах
ВА Нікіфорова
Глобальні та національні проблеми економіки, 228-234, 2015
3*2015
Загальний стан і проблеми модернізації української металургії
ВА Нікіфорова
Перший етап модернізації економіки України: досвід та проблеми, 290-300, 2014
3*2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20