Татьяна Щетилова, Тетяна Щетілова, T.Shchetylova ORCID 0000-0001-7579-4237
Татьяна Щетилова, Тетяна Щетілова, T.Shchetylova ORCID 0000-0001-7579-4237
Институт экономики промышленности НАН Украины
Підтверджена електронна адреса в econindustry.org
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Механізми переходу економіки України на інноваційну модель розвитку. Монографія.
ОІ Амоша, СМ Кацура, ТВ Щетілова
342002
моногр./ВП Вишневський, ЛО Збаразська, МЮ Заніздра, ВД Чекіна [та ін.]; за заг. ред. ВП Вишневського/НАН України, Ін-т економіки промсті
Н України
Київ, 2016
252016
National model of neoindustrial development of Ukraine
GZS V.P. Vyshnevskyi, L.O. Zbarazska, M.Yu. Zanizdra, V.D.Chekina, O.V ...
17*2016
Оценка глобальных дисбалансов в развитии макроэкономических систем
ТВ Щетилова
Основы экономики, управления и права (Периодический всероссийский научный …, 2012
122012
Анализ и систематизация методологических подходов к оценке устойчивого экономического развития
ТВ Щетілова
Экономика промышленности, 2009
82009
Методичні підходи до оцінки економічної ефективності інноваційних проектів
ТВ Щетілова
Економіка промисловості, С. 109-115, 2003
82003
Оцінка ефективності як необхідний етап здійснення результативних бюджетних програм
ТВ Щетілова
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія …, 2004
72004
Національна модель неоіндустріального розвитку України: моногр. / НАН України, Ін-т економіки пром-сті
ВДЧ В.П. Вишневський, Л.О. Збаразська, М.Ю. Заніздра, ...
4*2016
Оценка экстернальных эффектов макроэкономического развития на основе инноваций
ТВ Щетилова
Бизнес-Информ, С. 30 – 33, 2009
42009
Системные дисбалансы макроэкономического развития: синергетический аспект
ТВ Щетилова
Журнал экономической теории (секция экономики РАН), С. 54 – 68, 2015
32015
Изменчивость и продуктивность макроэкономического развития как ключевые параметры достижения рациональной реструктуризации экономики
ТВ Щетилова
Менеджмент, маркетинг, предпринимательство: проблемы и перспективы развития …, 2014
32014
Дослідження керуючого впливу екстерналій на інноваційну спрямованість макроекономічного розвитку
ТВ Щетілова
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія …, 2009
32009
Аналіз методологічних проблем удосконалення оцінки економічної ефективності інновацій
ТВ Щетілова
Управление экономикой переходного периода: Сб. науч.тр., 2002
32002
Оценка экономической эффективности обновления активной части основных производственных фондов угольных шахт
ТВ Щетилова
Институт экономики промышленности НАН Украины, 1996
31996
Взаимосвязь эффективности реструктуризации промышленного производства, распределения макроэкономических рисков и структурных сдвигов
ТВ Щетилова
Економіка промисловості, С. 5 – 21, 2017
22017
Регулирование структурных сдвигов с целью достижения эффективности развития промышленности: эмпирический анализ
В Щетилова, ЛА Гладкова
Новая наука: от идеи к результату: Международное научное периодическое …, 2016
22016
Дослідження забезпечення інноваційної якості розвитку промисловості
ТВ Щетілова
Тези доп. III Міжнародної науково-практичної конференції ”Управління …, 2010
22010
Обґрунтування застосовування мікроекономічних моделей в цілях оцінки макроекономічних змін на основі інновацій
ТВ Щетілова
Економіка промисловості, С.189 – 194, 2011
12011
Фінансові та інституціональні засади регулювання розвитку промислового виробництва
ОІ Амоша, ВП Вишневський, ТВ Щетілова
12010
Сполучення та оцінка секторальних ризиків промисловості і рівнів економічного розвитку в цілях диверсифікації процесу розвитку
ТВ Щетілова
Вісник Донбаської державної машинобудівної академії: Зб. наук. праць, 2008
12008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20