Подписаться
Voropay Nataliia (Voropai Nataliia) / Воропай Наталія / Воропай Н.А. / Воронова Наталія / Воронова Н
Voropay Nataliia (Voropai Nataliia) / Воропай Наталія / Воропай Н.А. / Воронова Наталія / Воронова Н
Kherson State University, учений секретар
Подтвержден адрес электронной почты в домене ksu.ks.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
До оцінювання взаємодії у моделі «викладач-студент-середовище»
НА Воропай, ОВ Співаковський, ЛЄ Петухова
Наука і освіта, 401-405, 2011
40*2011
ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ (на матеріалі курсу «Історія педагогіки» з застосуванням Web-мультимедіа енциклопедії)
НА Воропай
302011
Мотивація як фактор успіху навчальної діяльності молодших школярів
НА Воропай
Початкова школа, 5-6, 2007
212007
Новая дидактика: от субъект-субъектных-к трисубъектным отношениям
АВ Спиваковский, ЛЕ Петухова, ГМ Кравцов, НА Воропай, ВВ Коткова
Херсон: Айлант, 2016
102016
Інформаційно-комунікаційні технології як засіб формування самоосвітньої компетентності майбутнього вчителя початкової школи
НА Воропай
Інформаційні технології в освіті, 119-128, 2013
82013
Становлення поняття «самоосвітня компетентність» у науково-методичній літературі
НА Воропай
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, 27-32, 2010
52010
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці майбутніх вихователів до художньо-естетичного розвитку дітей дошкільного віку
ТП Дрофа
1025-річчя історії освіти в Україні: традиції, сучасність та перспективи: зб …, 2014
3*2014
Сутність поняття «самоосвітня компетентність» та рівні її сформованості у майбутніх учителів початкових класів
НА Воропай
Педагогічні науки, 216-221, 2011
32011
Використання інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища у формуванні самоосвітньої компетентності майбутнього фахівця початкової освіти
НА Воропай
"Психолого-педагогічні умови організації розвивального середовища в закладах …, 2010
32010
Методичне забезпечення формування самоосвітньої компетентності майбутніх вихователів дошкільних закладів
НА Воропай
Педагогічні науки, 294-300, 2014
22014
РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ самообразовательной КОМПЕТЕНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
НА Воропай
Інформаційні технології в освіті, 99-106, 2012
2*2012
Місце мотивації до самостійної роботи у формуванні професійних компетентностей майбутнього вчителя початкової школи
НА Воропай
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 19-26, 2009
2*2009
Самостійна робота студентів як засіб індивідуалізації їхнього навчання
НА Воропай
Вісник Прикарпатського універистету. Педагогіка, 52-57, 2008
22008
Формування самоосвітньої компетентності майбутнього вчителя початкової школи засобами інформаційно-комунікаційних технологій
НА Воропай
Наукові записки, 75-78, 2014
12014
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫе ТЕХНОЛОГИи как средство ФОРМИРОВАНИя самообразовательной КОМПЕТЕНтнОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
НА Воропай
Інформаційні технології в освіті, 119-128, 2013
12013
Формування самоосвітньої компетентності майбутнього фахівця початкової освіти
НА Воропай
Вісник Черкаського університету, 16-20, 2013
12013
Психолого-педагогічні аспекти організації самостійної роботи студентів в умовах Болонського процесу
НА Воропай
Педагогічні науки, 255-231, 2009
12009
Мотивація навчальної діяльності молодших школярів
НА Воропай
Педагогічні науки, 84-89, 2007
12007
Використання можливостей web-мультимедіа енциклопедії при вивченні курсу «Історія педагогіки»
ЛЄ Петухова, НА Воропай
Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді 1 (21 …, 2017
2017
Відкрите навчання як альтернитива класно-урочній системі Я. Коменського
ЛЄ Петухова, НА Воропай
Педагогічний альманах, с. 260-266, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20