Наталія Анатоліївна Воропай
Наталія Анатоліївна Воропай
Херсонський державний універистет, учений секретар
Підтверджена електронна адреса в ksu.ks.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
До оцінювання взаємодії у моделі «викладач-студент-середовище»
НА Воропай, ОВ Співаковський, ЛЄ Петухова
Наука і освіта, 401-405, 2011
292011
Формування самоосвітньої компетентності у майбутніх учителів початкових класів засобами інформаційно-комунікаційних технологій
НА Воропай
Херсонський державний університет, 2011
222011
Мотивація як фактор успіху навчальної діяльності молодших школярів
НА Воропай
Початкова школа, 5-6, 2007
172007
Новая дидактика: от субъект-субъектных-к трисубъектным отношениям
АВ Спиваковский, ЛЕ Петухова, ГМ Кравцов, НА Воропай, ВВ Коткова
Херсон: Айлант, 2016
112016
Інформаційно-комунікаційні технології як засіб формування самоосвітньої компетентності майбутнього вчителя початкової школи
НА Воропай
Інформаційні технології в освіті, 119-128, 2013
62013
До оцiнювання взаємодiї у моделi «Викладач-студент-середовище»
ОВ Спiваковський, ЛЕ Петухова, НА Воропай
Наука i освiта, 401, 2011
62011
До оцінювання взаємодіїу моделі «Викладач-студент-середовище»
ЛЄ Петухова, ОВ Співаковський, НА Воропай
Наука і освіта 4, 401-405, 2011
52011
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у самоосвітній діяльності студентів
НА Воропай
Обрії, 58-62, 2010
4*2010
Становлення поняття «самоосвітня компетентність» у науково-методичній літературі
НА Воропай
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, 27-32, 2010
42010
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці майбутніх фахівців початкової школи
НА Воропай
Вісник Київського міжнародного університету, 61-72, 2009
4*2009
Сутність поняття «самоосвітня компетентність» та рівні її сформованості у майбутніх учителів початкових класів
НА Воропай
Педагогічні науки, 216-221, 2011
32011
Використання інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища у формуванні самоосвітньої компетентності майбутнього фахівця початкової освіти
НА Воропай
"Психолого-педагогічні умови організації розвивального середовища в закладах …, 2010
32010
Методичне забезпечення формування самоосвітньої компетентності майбутніх вихователів дошкільних закладів
НА Воропай
Педагогічні науки, 294-300, 2014
12014
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫе ТЕХНОЛОГИи как средство ФОРМИРОВАНИя самообразовательной КОМПЕТЕНтнОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
НА Воропай
Інформаційні технології в освіті, 119-128, 2013
12013
РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ самообразовательной КОМПЕТЕНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
НА Воропай
Інформаційні технології в освіті, 99-106, 2012
12012
Місце мотивації до самостійної роботи у формуванні професійних компетентностей майбутнього вчителя початкової школи
НА Воропай
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 19-26, 2009
1*2009
Самостійна робота студентів як засіб індивідуалізації їхнього навчання
НА Воропай
Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка, 52-57, 2008
1*2008
Мотивація навчальної діяльності молодших школярів
НА Воропай
Педагогічні науки, 84-89, 2007
12007
Використання можливостей web-мультимедіа енциклопедії при вивченні курсу «Історія педагогіки»
ЛЄ Петухова, НА Воропай
Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді 1 (21 …, 2017
2017
Відкрите навчання як альтернитива класно-урочній системі Я. Коменського
ЛЄ Петухова, НА Воропай
Педагогічний альманах, с. 260-266, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20