Олег Булулуков
Олег Булулуков
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
No verified email - Homepage
TitleCited byYear
Методика розслідування вбивств при відсутності трупа
ОЮ Булулуков
ОЮ Булулуков, 1999
81999
Методика расследования убийств при отсутствии трупа
ОЮ Булулуков
ОЮ Булулуков, 1996
61996
Тактическая операция «Личность преступника» в расследовании убийств при отсутствии трупа
ОЮ Булулуков
Проблеми законності: республ. міжвідомчий науковий збірник/Міністерство …, 2001
52001
Розслідування вбивств при відсутності трупа
ОЮ Булулуков
Настільна книга слідчого:[наук.-практ. видання для слідчих і дізнавачів]/МІ …, 2007
32007
Помилки при прийнятті тактичних рішень
ОЮ Булулуков
Право та інноваційне суспільство, 64-69, 2015
22015
Проблеми криміналістичного забезпечення діяльності правоохоронних органів України:[наукова діяльність лабораторії" Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі …
ВЮ Шепітько, ГО Чорний, ОЮ Булулуков
видавництво" Право", 2005
22005
Трансформація слідчих помилок у кримінальному судочинстві
ОЮ Булулуков
Теорія та практика судової експертизи і криміналістики, 54-62, 2015
12015
ІННОВАЦІйНий ПІдХІд у дОслІджеННІ ПОмилОк ПРи ПРиЗНАчеННІ судОВиХ ексПеРТиЗ
ОЮ Булулуков
Право та інновації, 145-163, 2015
12015
Можливості використання математичних методів при прийнятті тактичних рішень у криміналістиці
ОЮ Булулуков
Теорія та практика судової експертизи і криміналістики, 95-99, 2012
12012
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни" Цивільний процес"
ВВ Баранкова, ВА Бігун, ЄО Васильєв, КА Гузе, КВ Гусаров, ...
Видавництво" Право", 2011
12011
Наукове криміналістичне прогнозування та індивідуальне передбачення при прийнятті тактичних рішень
ОЮ Булулуков
Теорія та практика судової експертизи і криміналістики, 74-79, 2010
12010
ТАКТИЧНІ РІШЕННЯ В ТЕОРІЇ КРИМІНАЛІСТИКИ: ПРОБЛЕМИ ЇХ ПРИЙНЯТТЯ
ОЮ Булулуков
2018
Об’єкти і суб’єкти тактичних рішень у криміналістиці
O Bululukov
Проблеми законності, 165-174, 2016
2016
Оптимизация тактических решений: субъективная и объективная обусловленность
ОЮ Булулуков
Проблеми законності, 2016
2016
Оптимізація тактичних рішень–умова ефективності слідчої діяльності
ОЮ Булулуков
Питання боротьби зі злочинністю, 107-124, 2016
2016
Оптимізація тактичних рішень: суб’єктивна та об’єктивна обумовленість.
O Bululukov
Проблеми законності, 166-177, 2016
2016
Объекты и субъекты тактических решений в криминалистике
ОЮ Булулуков
Проблеми законності, 2016
2016
Optimization of tactical decisions: subjective and objective conditionality
OY Bululukov
Probs. Legality 133, 166, 2016
2016
Функції тактичних рішень у криміналістиці
ОЮ Булулуков
Вісник Національної академії правових наук України, 109-117, 2016
2016
Objects and subjects of tactical decisions in criminalistics
OY Bululukov
Probs. Legality 132, 165, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20