Інна Хоменко  Inna Khomenko
Title
Cited by
Cited by
Year
Кластерна стратегія розвитку економіки регіону
ВП Ільчук
монографія/ВП Ільчук, ІО Хоменко, ІВ Лисенко.—Чернігів: ЧДТУ, 2013
42*2013
Формування та розвиток транспортних кластерів: теорія і практика
ІО Хоменко
Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2011
20*2011
Системно-діалектичний підхід до аналізу транспортних кластерів
АВ Базилюк, ІО Хоменко
Управління проектами, системний аналіз і логістика. Технічна серія, 358-364, 2012
16*2012
Державно-приватне партнерство як один з механізмів ефективного фінансування пріоритетних проектів дорожньої галузі
СМ Шкарлет, ВП Ільчук, ІО Хоменко
Економічний простір, 93-103, 2014
15*2014
Системоутворюючі фактори регіонального розвитку
ЄМС І.О. Хоменко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету: зб. наук …, 2007
15*2007
Методичні підходи до формування транспортних кластерів у контексті регіональної стратегії розвитку
ІО Хоменко
Чернігів: ЧНТУ, 2011
14*2011
Гармонізаційно-структурна модель до управління фінансовими ресурсами підприємств дорожньої галузі на основі державно-приватного партнерства
ІО Хоменко, ЛВ Бабаченко
Молодий вчений, 109-112, 2015
13*2015
Організаційно-економічний механізм розвитку транспортних кластерів
ІО Хоменко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2012
12*2012
Ключові аспекти управління якістю пасажирських перевезень
АВ Базилюк, ІО Хоменко
Вісник Національного транспортного університету, 117-122, 2008
112008
Actual problems of formation and funding of the stateroad funds
SM Shkarlet, IO Khomenko, VV Kontseva
Науковий вісник Полісся, 16-20, 2017
92017
Методологічні основи кластеризації транспортної галузі: монографія
ІО Хоменко
К.: Кондор-Видавництво 300, 2015
9*2015
Creation process of new organizational and structural formations–transport and economic clusters at the truckers market
I Khomenko
Тези доповідей п’ято всеукра нсько науково-практично конференці «Економіка …, 2007
92007
Потенціал розвитку просторово-господарської структури транспортного ринку регіону
ІО Хоменко, ЄМ Сич
К.: КУЕТТ, 2005
9*2005
Автомобільний транспорт у зовнішньоекономічній діяльності регіону
ІО Хоменко, ЄМ Сич
Збірник наукових праць Київського університету економіки і технологій …, 2004
9*2004
Структурно-функціональний аналіз системних закономірностей розвитку транспортних кластерів
ВВ Концева, ІО Хоменко
Вісник Національного транспортного університету, 408-413, 2012
7*2012
Синергетичний ефект взаємодії підприємств у межах кластеру
ІО Хоменко
Вісник Національного транспортного університету, 430-433, 2011
7*2011
Застосування фрактальних структур при дослідженні динаміки економічних явищ та процесів
ІО Хоменко
Вісник ЧДТУ. Серія “Економічні науки”: зб. наук. праць.–Чернігів: ЧДТУ, 52-55, 2010
72010
Застосування гравітаційних моделей для аналізу соціально-економічних явищ та процесів
ВВ Концева, ІО Хоменко
Збірник наукових праць НТУ, 261-266, 2009
72009
Implementatsiia yevropeiskykh standartiv yak osnova mekhanizmu udoskonalennia derzhavnoho rehuliuvannia u transportnii haluzi [Implementation of European standards as the basis …
SM Shkarlet, IO Khomenko, LM Volynets
Upravlinnia proektamy, systemnyi analiz i lohistyka, 78-84, 2018
62018
Світовий досвід формування мережевих структур у реальному секторі економіки
І Хоменко
Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету …, 2015
6*2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20