Станіславик О.В., Станиславик Е.В., Stanislavyk O.V.
Станіславик О.В., Станиславик Е.В., Stanislavyk O.V.
ІБЕІТ ОНПУ
Verified email at opu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Міжнародні економічні відносини
ОМ Носик, ЕН Носик
НФаУ, 2014
3162014
Модель оценки инновационного потенциала промышленного предприятия
ЕВ Станиславик, АБ Свинарева
Труды Одесского политехнического университета, 29, 2008
212008
Оцінювання інноваційного потенціалу промислових підприємств України:[монографія]
ОВ Станіславик
Одеса: ТЕС, 2007
162007
Актуальні шляхи та фактори підвищення конкурентоспроможності вітчизняного підприємства
ОВ Станіславик, ОМ Коваленко
Економічний форум, 223-231, 2017
152017
Місце і роль венчурного капіталу в інноваційному процесі
ОВ Станіславик, ВЮ Філіппов
Труды Одесского политехнического университета, 236-242, 2010
112010
Теоретико-методичні основи оцінювання інноваційного потенціалу промислових підприємств (на прикладі машинобудування)
ОВ Станіславик
-Одеський національний політехнічний університет—Одеса, 2008.—20с, 2008
112008
Сучасні аспекти розвитку логістичного аутсорсингу в Україні
ОВ Станіславик, ОМ Коваленко
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 1, 2012
82012
Комерціалізація результатів інноваційної діяльності
ОВ Станіславик, КВ Ковтуненко
Праці Одеського політехнічного університету, 301-306, 2011
72011
Менеджмент зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності (для магістрів): Навчальний посібник
КВ Ковтуненко, ОМ Коваленко, ОВ Станіславик, ін.
Київ: «Центр учбової літератури», 2018
42018
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ЇХ АДАПТАЦІЇ ДО СУЧАСНИХ УМОВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
НО Безнощенко
Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: Матеріали …, 2015
4*2015
Suchasni aspekty rozvytku lohistychnoho autsorsynhu v Ukraini [Modern aspects of logistics outsourcing development in Ukraine]
OV Stanislavyk, OM Kovalenko
Informatsiini tekhnolohii v osviti, nautsi ta vyrobnytstvi–Information …, 2012
42012
Методологічні засади формування механізму управління конкурентоспроможністю харчо вого підприємства
ОМ Коваленко
Економіка: реалії часу, 65-70, 2012
42012
Commercialization of results of innovation
O Stanislavyk, K Kovtunenko
Proceedings of the Odessa Polytechnic University 2, 301-306, 2011
42011
Роль організаційної культури в підвищенні конкурентоспроможності підприємства
ОВ Станіславик, ОМ Коваленко
Економіка. Фінанси. Право, 16-21, 2016
32016
Сучасні аспекти забезпечення конкуренто-спроможності промислового підприємства
ОМ Коваленко, ОВ Станіславик
Економіка. Фінанси. Право, 4-8, 2015
22015
Ключевые аспекты внедрения ERP-систем на инновационно-активных промышленных предприятиях
К Мироненко, А Коваленко, Е Станиславик
Науковий вісник [Одеського національного економічного університету], 83-94, 2014
22014
Misce i rol'venchurnogo kapitalu v innovacijnomu procesi [Place and role of venture capital in the innovation process]
OV Stanislavyk, VJ Filippov
Proceedings of the Odessa Polytechnic University, 1 (33)–2 (34), 236-242, 2009
22009
Методика багаторівневої агрегованої оцінки фінансового стану підприємств як інструмент стратегічного управління в умовах невизначеності
КВ Ковтуненко, ОВ Станіславик
Труды Одесского политехнического университета, 285, 2009
22009
Model estimation of innovative potential of industrial enterprise
EV Stanislavik, AB Svinareva
Trudy Odesskogo politehnicheskogo universiteta 1 (29), 292-297, 2008
22008
Аналіз тенденцій міграційного руху в Україні, оцінка його наслідків та загроз
V Kabai
Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки, 97-106, 2018
12018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20