Олена Трифонова / Olena Tryfonova
Олена Трифонова / Olena Tryfonova
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Verified email at kspu.kr.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Вибрані питання загальної методики навчання фізики
ОМ Трифонова, ВП Вовкотруб, МІ Садовий
ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2013
78*2013
Взаємозв'язки принципів науковості та наочності в умовах кредитно-модульної системи навчання квантової фізики студентів вищих навчальних закладів
ОМ Трифонова
КДПУ ім.В.Винниченка, 2009
362009
Окремі питання сучасної та традиційної фізики:[навч. посіб. для студ. пед. навч. закладів освіти]
МІ Садовий, ОМ Трифонова
Кіровоград: Вид-во ПП «Каліч ОГ, 2007
312007
ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВАКОМПЕТЕНТНІСТЬ: ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД
ОМ Трифонова
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки 2 (173), 221-225, 2018
202018
Комп’ютерне моделювання процесів в атомному ядрі
МВ Хомутенко, МІ Садовий, ОМ Трифонова
Інформаційні технології і засоби навчання 45 (1), C. 78-92, 2015
172015
Історія фізики з перших етапів становлення до початку ХХІ століття
ОМ Трифонова, МІ Садовий
ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2013
17*2013
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі експериментального відображення універсальних сталих
ОМ Трифонова, МІ Садовий, АО Небога, АВ Кіктева
Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія …, 2013
17*2013
Історія фізики з перших етапів становлення до початку ХХІ століття
ОМ Трифонова, МІ Садовий
Ексклюзив-Систем, 2012
17*2012
Підготовка вчителів технологій з використанням синергетичного підходу
МІ Садовий, ОМ Трифонова
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ …, 2014
152014
Перспективи застосування ІКТ при навчанні фізики для підвищення якості освіти
ОМ Трифонова, МІ Садовий
Вища освіта України, 428-434, 2013
15*2013
Теорія самоорганізації та синергетики у навчанні студентів педагогічних ВНЗ:[посібник]
МІ Садовий, ОМ Трифонова
Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017
132017
Формування експериментально-орієнтованого навчального середовища вивчення фізики
МІ Садовий, ВВ Слюсаренко, ОМ Трифонова, МВ Хомутенко
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, Р. 79-84, 2014
122014
Сучасна фізична картина світу:[навч. посібн. для студ. пед. вищ. навч. закл.]
МІ Садовий, ОМ Трифонова
Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард, 2016
112016
Домінанти визначення сутності понять «компетенція» і «компетентність»
ОС Трифонова
URL: http://scienceandeducation. pdpu. edu, 2018
102018
Методика формування уявлень про сучасну наукову картину світу в хмаро орієнтованому навчальному середовищі
М Садовий, О Трифонова, М Хомутенко
Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series …, 2017
102017
Формування сучасної наукової картини світу засобами системи наскрізних понять
МІ Садовий, ОМ Трифонова, СМ Стадніченко
Наукові записки. – Випуск 132. – Серія: Педагогічні науки, С. 65-70, 2014
102014
Застосування ІКТ для дослідження систем з найменшою енергією
ОМ Трифонова, МІ Садовий, МВ Хомутенко
Зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського національного ун-ту імені Івана Огієнка …, 2013
10*2013
Vybrani pytannia zahalnoi metodyky navchannia fizyky [Selected questions of general methodology of teaching physics]
MI Sadovyi, VP Vovkotrub, OM Tryfonova
Kirovohrad: PP" Tsentr operatyvnoi polihrafii" Avanhard"[in Ukrainian], 2013
92013
Informatsiino-tsyfrova kompetentnist: zarubizhnyi ta vitchyznianyi dosvid [Information and digital competence: foreign and domestic experience] Naukovi zapysky
OM Tryfonova
Seriia: Pedahohichni nauky (TsDPU im. V. Vynnychenka). Vyp 173, 221-225, 2018
82018
Formuvannia doslidnytskoi kompetentnosti pid chas navchannia fizyky z vykorystanniam IKT [Formation of research competence during training of physics using ICT]
IV Verhun, RV Verhun, OM Tryfonova
Naukovi zapysky. Seriya: Problemy metodyky fizyko-matematychnoyi i …, 2016
82016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20