Капітаненко Наталія Петрівна, Капитаненко Наталья, Kapitanenko NP
Капітаненко Наталія Петрівна, Капитаненко Наталья, Kapitanenko NP
Запорізький національний університет
Підтверджена електронна адреса в znu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Правові засади захисту інтелектуальної власності у цифровому суспільстві
V Voronkova, N Kapitanenko, V Nikitenko
ScienceRise: Juridical Science, 32-37, 2019
92019
Адміністративно-правова відповідальність за порушення у сфері грального бізнесу
НП Капітаненко
автореферат дис.... канд. юрид. наук 12, 0
6
Генезис інституту адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері грального бізнесу
НП Капітаненко
Вісник Запорізького національного університету, 115-119, 2012
52012
Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід
СК Чернов, СК Чернов, ВГ Воронкова, ВГ Воронкова, ВА Банах, ...
ЗДІА, 2017
32017
Азартні ігри за законодавством України, Росії та Білорусі: порівняльно-правовий аспект
НП Капітаненко
Держава та регіони. Сер. Право 1, 144-149, 2010
32010
Азартні ігри як суспільне явище: історико-правовий аспект
НП Капітаненко
Держава та регіони. Сер.: Право, 33-37, 2013
22013
Адміністративні проступки у сфері господарської діяльності: теоретико-практичний аспект
НП Капітаненко
Держава та регіони. Серія: Право, 32-36, 2014
12014
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР В УКРАЇНІ (ХVІІ–ПОЧАТОК ХХ СТ.)
НП Капітаненко
Право та державне управління., С. 75 – 78, 2012
1*2012
Особливості адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері грального бізнесу
НП Капітаненко
Форум права, 308-313, 2012
12012
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГРАЛЬНОМУ БІЗНЕСІ
Н Капітаненко
Щомісячний науково практичний юридичний журнал видається з 1 січня 1996 р., 64, 2010
12010
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР
НП Капітаненко
Держава та регіони. Серія: Право, 73–78, 2009
12009
Використання зарубіжного досвіду щодо регулювання авторського права інтелектуальної власності в сучасному інформаційному суспільстві
СТІ Капітаненко Н.П., Крайнік О.М.
The Ist International scientific and practical conference «TOPICAL ASPECTS …, 2020
2020
Промисловий менеджмент: теорія і практика: колективна монографія. За загальною редакцією Воронкова В. Г., Метеленко Н. Г. Запоріжжя: ЗНУ: Запорізький національний університет …
2020
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ ПІДПРИЄМСТВА: ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ ВИМІР
НП Капітаненко
Збірник затверджено рішенням вченої ради Навчально-наукового інституту …, 2019
2019
Воробйова ДІ
НП Капітаненко
Рекомендовано Вченою радою Таврійського державного агротехнологічного …, 2019
2019
Legal Principles of Intellectual Property Protection in the Digital Society
V Voronkova, N Kapitanenko, V Nikitenko
ScienceRise: Juridical Science, 32-37, 2019
2019
АДМіНіСТрАТиВНА ВіДПОВіДАльНіСТь зА ОТриМАННя, ВикОриСТАННя ТА рОзГОлОшеННя кОМерційНОї ТАЄМНиці зА ч. 3 СТ. 164-4 кУПАП
Н Капітаненко
ЦИВІЛьНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, 147, 2019
2019
Технології публічного діалогу органів влади та громадянського суспільства
Н Капітаненко
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 206-209, 2019
2019
Удосконалення правового регулювання проектів державно-приватного партнерства як умова залучення інвестицій
КН П.
Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті …, 2019
2019
Удосконалення правового регулювання проектів державно-приватного партнерства як умова залучення інвестицій: євроінтеграційний вимір
КІГ Капітаненко Н.П.
Східноєвропейська конференція менеджменту та економіки: матеріали …, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20