Follow
Юрій Васильович Баулін, Yuriy Baulin
Юрій Васильович Баулін, Yuriy Baulin
Професор кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Verified email at nlu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація.
ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, СВ Гізімчук, НО Гуторова, ...
К. : Ін Юре, 2003
784*2003
Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. / за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 5-те вид., допов.
ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, ІО Зінченко, ЛМ Кривоченко, ...
Х. : Право 1, 376 с., 2013
740*2013
Обстоятельства, исключающие преступность деяния
СФ Милюков, АВ Никуленко
Уголовное право. Общая часть, 181-203, 2017
6072017
Звільнення від кримінальної відповідальності
ЮВ Баулін
Вісник асоціації кримінального права України 2 (7), 287-289, 2016
5112016
Право граждан на задержание преступника
ЮВ Баулин
Вища шк. Изд-во при Харьк. ун-те, 1986
991986
Кримінальне право України
РВ Вереша
Загальна частина: навч. посіб, 2012
962012
Уголовно-правовые проблемы учения об обстоятельствах, исключающих преступность (общественную опасность и противоправность) деяния
ЮВ Баулин
ФЭ Дзержинского, 1991
751991
Причинение вреда с согласия" потерпевшего" как обстоятельство, исключающее преступность деяния
ЮВ Баулин
Кроссроуд, 2007
632007
К вопросу о профессиональном и хозяйственном риске в проекте Основ уголовного законодательства
ЮВ Баулин
Правовое государство, 227, 1989
541989
Избранные труды. Т. 5. Проблемы происхождения, географии, генетики, селекции растений, растениеводства и агрономии
НИ Вавилов
Москва, 1965
531965
Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: тактика проведення окремих слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій
СВ Албул, СВ Андрусенко
Одеса: Одеський державний університет внутрішніх справ, 2018
452018
Кримінальна відповідальність: сутність, зміст та правова форма
Ю Баулін
видавництво" Право", 2003
442003
Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Харьков
ЮВ Баулин
441991
Основания, исключающие преступность деяния
ЮВ Баулин
Киев: Изд-во Киев, 1989
40*1989
Незаконний обіг наркотичних засобів в Україні (кримінально-правове та кримінологічне дослідження)
СС Яценко, ЮВ Баулін, АП Закалюк, ЄЛ Стрельцов
381998
Вибрані праці
ЮВ Баулін
Х.: Право, 2013
362013
Обставини, що виключають злочинність діяння
ЮВ Баулін
Вісник Асоціації кримінального права України, 133-149, 2014
322014
Тенденції розвитку сучасного кримінального права України
ЮВ Баулін
Юридичний вісник України, 14-20, 2007
282007
Этапы системного подхода при исследовании уголовного права как отрасли публичного права
ЮВ Баулин
Системность в уголовном праве: материалы II Российского Конгресса уголовного …, 2007
212007
Кримінальне право України. Загальна частина
МІ Бажанов, ВВ Сташис, ВЯ Тацій, ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, ...
Видавництво «Юрінком Інтер», 2005
202005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20