Юрій Васильович Баулін, Yuriy Baulin
Юрій Васильович Баулін, Yuriy Baulin
Професор кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. / за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 5-те вид., допов.
ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, ІО Зінченко, ЛМ Кривоченко, ...
Х. : Право 1, 376 с., 2013
497*2013
Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація.
ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, СВ Гізімчук, НО Гуторова, ...
К. : Ін Юре, 2003
497*2003
Обстоятельства, исключающие преступность деяния
АН Пашнин
ГОУ ВПО ЧЮИ МВД России, 2008
4792008
Звільнення від кримінальної відповідальності
ЮВ Баулін
3462013
Право граждан на задержание преступника
ЮВ Баулин
Вища шк. Изд-во при Харьк. ун-те, 1986
781986
Уголовно-правовые проблемы учения об обстоятельствах, исключающих преступность (общественную опасность и противоправность) деяния
ЮВ Баулин
ФЭ Дзержинского, 1991
601991
Вибрані праці
ЮВ Баулін
Х.: Право, 2013
522013
Причинение вреда с согласия" потерпевшего" как обстоятельство, исключающее преступность деяния
ЮВ Баулин
Кроссроуд, 2007
512007
Кримінальне право України
РВ Вереша
Загальна частина: навч. посіб, 2012
462012
Избранные труды в пяти томах
НИ Вавилов
М.—Л, 1965
421965
К вопросу о профессиональном и хозяйственном риске в проекте Основ уголовного законодательства
ЮВ Баулин
Правовое государство, 227, 1989
401989
Российское уголовное право. Общая часть
ЮВ Баулин, ВС Комиссаров, ЮВ Голик, ИЭ Звечаровский, ...
Питер, 2005
382005
Кримінальна відповідальність: сутність, зміст та правова форма
Ю Баулін
видавництво" Право", 2003
292003
Основания, исключающие преступность деяния
ЮВ Баулин
Киев: Изд-во Киев, 1989
281989
Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення: коментар до Розділу XIII Кримінального …
СВ Албул, ВЯ Конопельський, ОА Гритенко, АМ Бабенко, ...
Одеса: Одеський державний університет внутрішніх справ, 2018
272018
Незаконний обіг наркотичних засобів в Україні (кримінально-правове та кримінологічне дослідження)
СС Яценко, ЮВ Баулін, АП Закалюк, ЄЛ Стрельцов
231998
Тенденції розвитку сучасного кримінального права України
ЮВ Баулін
Юридичний вісник України, 14-20, 2007
222007
Этапы системного подхода при исследовании уголовного права как отрасли публичного права
ЮВ Баулин
Системность в уголовном праве: материалы II Российского Конгресса уголовного …, 2007
192007
та ін. Кримінальне право України: Особлива частина:[підручник]/[ЮВ Баулін, ВІ Борисов, ВІ Тютюгін та ін.]; за ред. ВВ Сташиса, ВЯ Тація; 4-е вид., переробл. і доп
ЮВ Баулін
X.: Право, 2010
172010
Кримінальне право України: загальна частина
ЄС Назимко, ВМ Бесчастний, ЮО Данилевська, ВН Бесчастный, ...
ВД «Дакор», 2018
162018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20