| Natalia Slyvka
| Natalia Slyvka
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Verified email at lvet.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Substantiation of the method of protein extraction from sheep and cow whey for producing the cheese Urda
O Bilyk, N Slyvka, B Gutyj, H Dronyk, O Sukhorska
- , 18-22, 2017
182017
Influence of thistle grist on organoleptic, physico-chemical and microbiological parameters of kefir
VO Nagovska, OY Bilyk, BV Gutyj, NB Slyvka, OR Mikhailytska
, 2018
152018
Influence of wheat bran on quality indicators of a sour milk beverage
V Nagovska, Y Hachak, B Gutyj, O Bilyk, N Slyvka
- , 28-35, 2018
112018
Vykorystannia roslynnoi syrovyny v tekhnolohii syrkovykh mas
P Pukivskyi, I Turchyn, N Slyvka, O Mykhailytska
Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny, 2015
102015
Calculation of recipes and development o f technological production schemes of albumin chees e Urda for industry
OY Bilyk, GV Dronyk, NB Slyvka, BV Gutyj
Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and, 2017
92017
, 2008
9*2008
Study of the different ways of proteins extraction from sheep and cow whey for Urda cheese production
O Bilyk, N Slyvka, B Gutyj, H Dronyk, O Sukhorska
EUREKA: Life Sciences, 3-8, 2017
82017
Application of wheat brans as a functional ingredient in the technology of kefir
V Nahovska, Y Hachak, Myhaylytska, N Slyvka
Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and, 2017
82017
㳿
P Pukivskyy, V Turchin, N Slivka, A Myhaylytska
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 2015
5*2015
Improvement of technology of curd products with succade from pumpkin
NB Slyvka, OY Bilyk, OR Mikhailytska, VO Nagovska
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 2019
42019
Investigation of the influence of cryopowders broccoli and laminaria on quality parameters of cheese masses of different fat
Y Hachak, N Slyvka, B Gutyj, J Vavrysevych, A Sobolv, I Bushueva, ...
EUREKA: Life Sciences, 28-35, 2019
42019
The use of pear fillers in kefir technology
NB Slyvka, OR Myhaylytska, VO Nahovska, OY Bilyk
, 2018
32018
Molochni produkty likuvalnoprofilaktychnogo pryznachennya iz produktamy bdzhilnycztva, Lviv, 92
YR Gachak, YV Kovalskyj, NB Slyvka
32012
Analysis of main sources of bioflavonoids the creatio n of products of medical and prophylactic appointment
OP Sukhorska, NB Slyvka, OY Bilyk
Scientific Messenger of Lviv National University o f Veterinary Medicine and, 2017
22017
, -, ,
, 2017
22017
Development of technology of fermented drinks based on whey
N Slyvka, O Myhaylytska, I Turchyn
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies 18 (2, 2016
22016
Development of ice cream recipe with dates processing products
OY Bilyk, NB Slyvka, VO Nagovska, OR Mykhaylytska
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 2021
12021
Influence of milk thistle shot on quality parameters of the sour-milk beverage
V Nagovska, Y Hachak, B Gutyj, O Bilyk, N Slyvka
EUREKA: Life Sciences, 3-12, 2018
12018
Development of reciproces of dairy products of treatment and prophylaxic appointment with cryo powder
H Yu, B Gutyj, V Nagovska, N Slyvka, A Ilnytska
, 2018
12018
-
, , , ,
, 2018
12018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20