Підписатись
Роман Вівчар
Роман Вівчар
асистент неврології, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Підтверджена електронна адреса в meduniv.lviv.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Вплив вживання лецитину на зміни рівнів цитокінів у хворих на розсіяний склероз
ЛЄ Лаповець
Вісник проблем біології і медицини 1 (4 (146)), 57-60, 2018
2*2018
ВПЛИВ ЛЕЦІТИНУ НА СПІВВІДНОШЕННЯ IL-1β/TNF-α У ХВОРИХ НА РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ
РЯ Вівчар, ЛЄ Лаповець, НЄ Лаповець, ВМ Акімова
Sciences of Europe, 2020
2020
КОРЕЛЯцІйНІ зв’ЯзКИ РІвНІв ІНТЕРЛЕйКІНІв ТА пОКАзНИКІв цИТОКІНОвОГО, ГуМОРАЛЬНОГО ТА КЛІТИННОГО ІМуНІТЕТу у ХвОРИХ НА РОзСІЯНИй СКЛЕРОз Із РІзНИМИ ТИпАМИ пЕРЕбІГу
RY Vivchar, TY Yaroshenko
Medical and Clinical Chemistry, 89-96, 2019
2019
Динаміка показників клітинного та гуморального імунітету у хворих на розсіяний склероз на тлі корекції лецитином
ВМ Акімова
Нові клініко-діагностичні рішення та сучасні аналітичні технології, 2019
2019
Состояние гуморального звена иммунитета у больных рассеянным
ЛЄ Лаповець
Лабораторная диагностика. Восточная Европа 7 (1), 94 – 98, 2018
2018
Особливості клітинного імунітету у хворих на розсіяний склероз
АСК В.М. Акімова, Л.Є.Лаповець
Вісник проблем біології і медицини 1 (3), 111-114, 2017
2017
Духовність лікаря - здорова нація
ВРЯ Севастіяна Карвацька. Малярська Н.В.
ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 172-174, 2016
2016
Сучасна діагностика інфаркту мозку - покращення якості життя хворого
ВРЯ Малярська Н.В.
Феномен людини. Здоровий спосіб життя 3, 15-18, 2015
2015
Перші кроки по великій дорозі поля пізнання: від симтому - до діагнозу
ВР Я., А С.
Стратегії інноваційного розвитку економіки України проблеми, перспективи …, 2014
2014
Неврологія. Змістовий модуль 2" Нейростоматологія": навч.-метод. рек. для аудиторної та самостійної роботи студентів IV курсу стомат. ф-ту вищ. мед. учб. закл. ІІІ-IV рівнів …
ТІ Негрич, ГМ Король, ЛБ Мар'єнко, НЛ Боженко, ЮО Матвієнко, ...
Львів. нац. мед. ун-т імені Данила Галицького, 2013
2013
Неврологія. Модуль 1" Загальна неврологія": навч.-метод. рек. для аудиторної та самостійної роботи студентів IV курсу мед. ф-ту вищ. мед. учб. закл. ІІІ-IVрівнів акредитації
Львів. нац. мед. ун-т імені Данила Галицького, 2011
2011
Неврологія. Модуль 2" Загальна неврологія": навч.-метод. рек. для аудиторної та самостійної роботи студентів IV курсу мед. ф-ту вищ. мед. учб. закл. ІІІ-IVрівнів акредитації Автори
РЯВ Негрич ТІ, Король ГМ, Мар'єнко, Мар'єнко ЛБ, Боженко НЛ, Матвієнко ЮО ...
Львів. нац. мед. ун-т імені Данила Галицького, 2011
2011
ІШЕМІЧНИЙ ІНСУЛЬТ У МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ–ПРОБЛЕМА ЗДОРОВ’Я СУСПІЛЬСТВА
НВ Малярська, НЛ Боженко, РЯ Вівчар, ГВ Єлісєєв, АЯ Доротич, ...
2011
Клінічна характеристика розповсюдженості розсіяного склерозу від екологічної забрудненості зовнішнього середовища у львівській області та м. Львові
НПВ Т.І. Негрич, М.Я. Хавунка
Укр. вісник психоневрології, 2005
2005
Властивості метаболізму клітинних мембран у хворих розсіяним склерозом
ЛЯСВІ Симонюк
Актуальні питання лікування розсіяного склерозу, 30-31, 2000
2000
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–15