Пилипенко Андрій Анатолійович, Andriy Pylypenko, Пилипенко Андрей
Пилипенко Андрій Анатолійович, Andriy Pylypenko, Пилипенко Андрей
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Verified email at hneu.net - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Збалансована система показників: монографія
МО Кизим, АА Пилипенко, ВА Зінченко
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2007
1672007
Стратегічна інтеграція підприємств: механізм управління та моделювання розвитку: монографія
АА Пилипенко
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2008
148*2008
Організація обліково-аналітичного забезпечення стратегічного розвитку підприємства: наукове видання
АА Пилипенко
Х.: ХНЕУ, 2007
1122007
Стратегические группы предприятий: концепция, методология, управление. Научное издание
АИ Пушкарь, ЮЕ Жуков, АА Пилипенко
Харьков: Кроссроуд, 2006
992006
Формування обліково-аналітичного забезпечення управління витратами підприємств та їх об’єднань: монографія
АА Пилипенко
монографія/АА Пилипенко, ІП Дзьобко, ОВ Писарчук, 2011
68*2011
Організація обліку і контролю: підручник
АА Пилипенко, ВІ Отенко
Х.: ВД „ІНЖЕК, 2005
532005
Менеджмент: підручник
АА Пилипенко, СМ Пилипенко, ІП Отенко
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2005
402005
Stratehichna intehratsiia pidpryiemstv: mekhanizm upravlinnia ta modeliuvannia rozvytku [Strategic integration of enterprises: management mechanism and modeling of development …
AA Pylypenko
VD" INZhEK", Kharkiv, Ukraine, 2008
372008
Організація управління інтегрованими структурами бізнесу в контексті збалансованої системи показників:[монографія]
АА Пилипенко, ІВ Ярошенко
Монографія.–Х. ВД:«ІНЖЕК, 2007
352007
Zbalansovana systema pokaznykiv [Balanced scorecard]
MO Kyzym, AA Pylypenko, VA Zinchenko
Kharkiv: INZhEK, 2007
282007
Orhanizatsiya oblikovo-analitychnoho zabezpechennya stratehichnoho rozvytku pidpryyemstva [Organization of accounting and analytical support for the company’s strategic …
AA Pylypenko
Kharkiv: KhNUE [in Ukrainian], 2007
262007
Управління створенням і розвитком видатної корпорації: монографія
МО Кизим, АА Пилипенко, ІВ Ялдін
Х.: Інжек, 2007
192007
Органiзацiя облiково-аналiтичного забезпечення стратегiчного розвитку пiдприємства: наукове видання
АА Пилипенко
182007
Концепция и онтология предметной области управления интеграционным развитием предприятия
ЮБ Іванов, АА Пилипенко
Экономика промышленности, 2006
182006
Інтеграційний розвиток суб’єктів господарювання: теоретичне обґрунтування та організація управління
ЮБ Іванов, АА Пилипенко
Харків: ВД "Інжек", 2012
172012
Конкурентна стратегія й формування системи стратегічного управління розвитком інтегрованої структури бізнесу
АА Пилипенко, ІВ Ярошенко
Коммунальное хозяйство городов, 84-91, 2008
162008
Органiзацiя управлiння iнтегрованими структурами бiзнесу в контекстi збалансованої системи показникiв. Монографiя.
АА Пилипенко, IВ Ярошенко
АА Пилипенко, IВ Ярошенко, 152, 2007
142007
Економічна та інформаційна безпека підприємств у системі консолідованої інформації: навчальний посібник
СВ Кавун, АА Пилипенко, ДО Ріпка
Х.: Вид. ХНЕУ, 2013
132013
Технологія формування обліково-аналітичного забезпечення управління витратами в системі стратегічного розвитку підприємств
АА Пилипенко, ДА Пилипенко
Проблеми економіки, 76-83, 2010
112010
Проектування системи стратегічного обліку промислового підприємства
АА Пилипенко
Проблеми економіки, 36-46, 2009
112009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20