Бєлай Сергій Вікторович / Белай Сергей Викторович / Bielai Serhii Viktorovych
Бєлай Сергій Вікторович / Белай Сергей Викторович / Bielai Serhii Viktorovych
Національна академія Національної гвардії України
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Державні механізми протидії кризовим явищам соціально-економічного характеру в Україні: дис…. д-ра наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 – механізми державного управління
СВ Бєлай
Національна академія Національної гвардії України, 2016
362016
Державні механізми протидії кризовим явищам соціально-економічного характеру: теорія, методологія, практика
СВ Бєлай
Монографія, 365, 2015
362015
Методика прогнозування рівня складності оперативної обстановки штабом військової частини внутрішніх військ в умовах виникнення масових заворушень
SV Belay
Честь і закон, 25-30, 2008
202008
Застосування таксономічного методу для оцінювання соціально-економічної безпеки регіонів України
С Бєлай
Державне управління та місцеве самоврядування, 11, 2011
182011
Дослідження соціальної напруженості як передумови виникнення кризових явищ
СВ Бєлай
Теорія та практика державного управління, 27-34, 2012
162012
Взаємодія органів державної влади з громадськістю: теорія та практика державного управління: монографія
АО Дєгтяр, А Халецький, С Бєлай
Донецьк: Видавництво «Донбас», ООО «РА Ваш імідж, 2012
132012
Концепція стратегії соціально-економічної безпеки регіонів України
СВ Бєлай
Державне будівництво, 2012
122012
Обґрунтування чинників, які визначають стан оперативної обстановки у населених пунктах під час масової активності громадян
SV Belay
Честь і закон, 18-22, 2008
82008
The innovative approach to the crisis situations monitoring of the social and economic origin that endanger the security of Ukraine
S Bielai, I Morozov, V Tylchyk
Baltic Journal of Economic Studies 4 (3), 15-21, 2018
62018
Оцінювання стану оперативної обстановки у сфері охорони громадського порядку
ВМ Бацамут, СВ Бєлай
монографія/ВМ Бацамут, СВ Бєлай.–Х.: Акад. внутрішніх військ МВС України, 2013
62013
Розроблення комплексного державного механізму протидії кризовим ситуаціям за масовою участю населення
СВ Бєлай
Держава та регіони. Сер.: Державне управління, 57-61, 2013
62013
Zastosuvannia taksonomichnoho metodu dlia otsiniuvannia sotsialno-ekonomichnoi bezpeky rehioniv Ukrainy
S Bielai
Application of the taxonomic method for assessing the socio-economic …, 2011
62011
Удосконалення інформаційного забезпечення службово-бойових дій внутрішніх військ на основі визначення соціальних та психологічних факторів динаміки натовпу
СВ Бєлай
Збірник наукових праць.–Хмельницький: НАДПСУ, 7-10, 2009
62009
Поняття оперативної обстановки як відправного елемента службово-бойової діяльності частин внутрішніх військ
ВМ Бацамут, СВ Бєлай
Честь і закон, 36-40, 2006
62006
Прогнозирование кризисных ситуаций в современном обществе с помощью использования инновационных информационных технологий
СВ Белай
PolitBook, 2013
52013
Дослідження сутності та протидії кризовим ситуаціям за масовою участю населення у системі забезпечення національної безпеки
СВ Бєлай
Честь і закон, 4-10, 2013
52013
The ways of development higher military school in the conditions of permanent changes of military theory
M Medvіd, K Fisun, S Bielai, Y Pavlov, Y Medvid, V Demyanishin
Power and society (history, theory, practice) 2 (42), 163-179, 2017
42017
Роль і місце Національної гвардії України у системі забезпечення державної безпеки: урахування зарубіжного досвіду
СВ Бєлай, СО Годлевський, АА Тупіков
Честь і закон, 22-29, 2017
42017
State mechanisms of counteraction to crisis phenomena of socioeconomic nature: theory, methodology, practice [Derzhavni mehanizmy protydii'kryzovym javyshham social'no …
SV Bielai
Kharkiv: NA NGU, 2015
42015
Derzhavni mekhanizmy protydii kryzovym yavyshcham sotsialno-ekonomichnoho kharakteru: teoriia, metodolohiia, praktyka
SV Bielai
Kharkov: NA NGU [in Ukrainian]. 20UNHCR% 20UKRAINE% 20Operational% 20Update …, 2015
42015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20