Ніколашин Андрій
Ніколашин Андрій
доцент кафедри економіки підприємств КПНУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpnu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Проблеми електронного документообігу та шляхи їх вирішення
АО Ніколашин
Облік і фінанси АПК, 171-175, 2009
132009
Особливості ринку програмних засобів з комп’ютерізації бухгалтерського обліку в сільському господарстві
АО Ніколашин
Облік і фінанси АПК (бухгалтерський портал), 2010
42010
Поняття електронного документо-обігу при бухгалтерській комп’ютерній системі
АО Ніколашин
Економіка АПК, 95-97, 2009
32009
Нематеріальні активи як внесок у статутний капітал підприємства, їх відображення та облік
ІВ Капля, АО Ніколашин
Регіональна бізнес-економіка та управління, 121-126, 2013
22013
Землекористування в Україні
АО Вольська, АО Ніколашин
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2013
12013
Комп’ютерні форми обліку, їх особливості та аналіз
АО Ніколашин
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси, 356-365, 2010
12010
РИНОК КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ ТА СВІТУ В УМОВАХ ЗМІН
Н Мазур, А Ніколашин
Економіка та суспільство, 2021
2021
ВИЗНАЧЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ В СИСТЕМІ ОБЛІКУ
Р Кащук, А Ніколашин
2015
Щодо суспільних аспектів земельних відносин
АО Вольська, ІВ Годнюк, АО Ніколашин
Молодий вчений, 990-993, 2015
2015
Проблеми визначення облікової політики на підприємствах
АО Ніколашин
Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного …, 2014
2014
Модель оцінки якості інформаційного потоку щодо обліку грошових коштів
О Михайловський, А Ніколашин
Тернопіль, 2014
2014
Місце документообігу в обліку виробничих запасів
А Ніколашин, М Мельничук
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 87-90, 2014
2014
ФАКТОРИ ВПЛИВУ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ
АО НІКОЛАШИН
Зростання ролі бухгалтерського обліку в сучасній економіці, 172-174, 2013
2013
Місце облікової політики в теорії бухгалтерського обліку
А Ніколашин
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 28-30, 2013
2013
Проблеми визначення облікової політики на підприємствах
АО Ніколашин, АО Вольська
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 46-52, 2013
2013
ПОСЛІДОВНІСТЬ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ
АО Ніколашин, ІВ Капля
Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного …, 2012
2012
Особливості нормативно-правового регулювання обліку при використанні комп’ютерних технологій в сільськогосподарських підприємствах
АО Ніколашин
Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного …, 2010
2010
Організація бухгалтерського апарату при бухгалтерській компflютерній системі
АО Ніколашин
Редакційна колегія, 336, 2005
2005
Âèêîðèñòàííÿ êîìï’þòåðíèõ òåõíîëîã³é ïðè ï³äãîòîâö³ ôàõ³âö³â ç ñïåö³àëüíîñò³ “Áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê ³ àóäèò”
АО Ніколашин
Редакційна колегія, 260, 2003
2003
ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ
ІВ Двойленко, ВП Завгородній, СВ Івахненков, ІВ Клименко, ...
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20