Подписаться
Юрій Орел; Yuriy Orel; Орел Ю.М.; Orel Yu.M.; Yu.N. Oryol,
Юрій Орел; Yuriy Orel; Орел Ю.М.; Orel Yu.M.; Yu.N. Oryol,
кандидат медичних наук, Тернопільський державний медичний
Подтвержден адрес электронной почты в домене tdmu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Структурні зміни плацентарного комплексу при дисфункції плаценти у вагітних
ВВ Овчарук, АВ Бойчук, ЮМ Орел
Вісник наукових досліджень, 84-87, 2017
62017
Sposіb modeliuvannia alіmentarnoho ozhуrіnnia [The method of modeling of alimentary obesity]
MI Marushchak, IV Antonуshуn, OP Mіalіuk, YM Orel, IY Krуnуtska
Patent Ukraina, № u 12044, 2014, 2013
62013
Морфометричні критерії пошкодження міокарда щурів різної статі в умовах стрептозотоцинового цукрового діабету на тлі різної активності системи оксиду азота
МР Хара, НА Головач, ЮМ Орел
Вісник морфології, 324-327, 2014
32014
Морфометричні показники печінки у щурів із модельованим гепатопульмональним синдромом
ІЯ Криницька, ЮМ Орел, ІМ Кліщ
Шпитальна хірургія, 61-64, 2013
32013
Структурні зміни печінкової тканини в умовах змодельованого холестазу і після його ліквідації
Ю Орел, О Дзюбановський, Л Шкробот
Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука, 45-49, 2016
22016
Структурно-просторова організація кровоносного русла плаценти при фізіологічному перебігу вагітності та різних ступенях хронічної плацентарної недостатності
ЮМ Орел
Вісник наукових досліджень, 54-57, 2006
22006
Histological analysis of the placenta in patients with preeclampsia, taking into account the proposed treatment
U Franchuk, S Khmil, Y Orel, M Franchuk, L Malanchuk
Romanian Journal of Diabetes Nutrition and Metabolic Diseases 29 (2), 207-213, 2022
12022
Дослідження вмісту активних метаболітів нітроген (ІІ) оксиду (NO) в крові при хронічному гастриті у курців чоловічої статті, які протягом тривалого часу перебувають у …
СР Дзюбак, ЮМ Орел, МІ Марущак
Вісник наукових досліджень, 127-130, 2019
12019
Морфологічні зміни тканин тонкої кишки, печінки і серця при застосуванні карагінану в експерименті
МІМ О.М. Копаниця, Ю.М. Орел, А.М. Шумеляк
Вісник наукових досліджень, 133–135, 2018
12018
Полипрагмазия: от педиатрии к гериатрии
КТГ Л.Я.Федонюк, А.М.Олещук, Л.М.Сас, О.Р.Боярчук, А.З.Миколенко, Ю.Н.Орел
Вопросы практической педиатрии 13 (1), 77–82, 2018
12018
STATE OF THE SMALL INTESTINE AT CHRONIC ENTEROCOLITIS COMBINED WITH STREPTOZOTOCIN-INDUCED DIABETES IN RATS: PATHOBIOCHEMICAL DATA
NV Lisnianska, МІ Marushchak, LM Holovatiuk, YM Orel
Тернопільський державний медичний університет, 2017
12017
Стан тонкого кишечника у щурів із хронічним ентероколітом на фоні стрептозотоцинового діабету: патобіохімічні дані
НВ Ліснянська, МІ Марущак, ЛМ Головатюк, ЮМ Орел
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 105-111, 2017
12017
Морфологічні зміни печінки при локальному та розлитому перитоніті
ІК Чурпій, ЮМ Орел
Вісник наукових досліджень, 74-75, 2012
12012
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ ПАТОЛОГІЧНОЇ АНАТОМІЇ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ І РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
ЯЯ Боднар, АЗ Миколенко, ВД Волошин, ТК Головата, ТВ Дацко, ...
Медична освіта, 155-157, 2012
12012
Патоморфологія інфекційного ураження посліду (огляд літератури)
ЮМ Орел, ЯЯ Боднар, ГА Павлишин, ТК Головата, МЯ Фурдела
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 208-212, 2011
12011
Аналіз ефективності проведення практичних занять з патоморфології в умовах кредитно-модульної системи [Електронний ресурс]
ЯЯ Боднар, ПР Сельський, ВД Волошин, ТВ Дацко, ВВ Франчук, ...
Медична освіта, 14-15, 2010
1*2010
Histological aspects of remodeling of the placental complex in pregnancy complicated by late preeclampsia with different options for its correction
UY Franchuk, SV Khmil, YM Orel
Reports of Vinnytsia National Medical University 25 (3), 394-397, 2021
2021
ДОСЛІДЖЕННЯ вМІСтУ аКтивНих МЕтабОЛІтІв НІтРОгЕН (ІІ) ОКСиДУ (NO) в КРОвІ пРи хРОНІчНОМУ гаСтРитІ У КУРцІв чОЛОвІчОї СтаттІ, ЯКІ пРОтЯгОМ тРиваЛОгО чаСУ пЕРЕбУваЮть У …
SR Dzyubak, YM Orel, MI Marushchak
2019
FEATURES OF REMODELING CROSS-STRIATED MUSCLES OF HIND LIMBS IN RATS OF PRE-REPRODUCTIVE AND REPRODUCTIVE AGE UNDER CONDITIONS OF EXPERIMENTAL HYPERCHOLESTEROLEMIA
ІІ Yuryk, PY Bodnar, YY Bodnar, YM Orel
World of Medicine and Biology 15 (68), 215-219, 2019
2019
STUDY OF THE CONTENT OF ACTIVE METABOLITES OF NITROGEN (II) OXIDE (NO) IN THE BLOOD WITH CHRONIC GASTRITIS IN SMOKERS OF THE MALE FLOOR THAT ARE LONG-TERM IN THE SWEETLY PSYCHO
SR Dzyubak, YM Orel, MI Marushchak
Тернопільський державний медичний університет ім. ІЯ Горбачевського, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20