Olha Popelo / Ольга Попело
Title
Cited by
Cited by
Year
Комерціалізація результатів науково-технічної діяльності в умовах поглиблення інтеграційних процесів
ОВП М.П. Бутко
Проблеми і перспективи економіки та управління, 7-20, 2015
322015
Інтелектуальний капітал як чинник модернізації регіонального економічного простору
ОВП М.П.Бутко
Ніжин:ТОВ "Аспект-Поліграф", 2014
302014
Intelektualnyi kapital yak chynnyk modernizatsii rehionalnoho ekonomichnoho prostoru
MP Butko, OV Popelo
Aspekt-Polihraf, Nizhyn, 2014
162014
Роль малого підприємництва у прискоренні процесів інноваційного розвитку в Україні
МП Бутко, M BUTKO, О ПОПЕЛО, O POPELO
Економіст, 49-53, 2011
162011
Підприємницькі кластери як інноваційна домінанта модернізації економіки регіону
ОВ Попело
Регіональна економіка, 95-105, 2014
152014
Методологія оцінки ролі малого підприємництва в інноваційному розвитку регіону
МП Бутко, ОВ Попело
Регіональна економіка, 67-74, 2012
122012
Фундаментальні дослідження як ядро інноваційного розвитку регіонів України
ОВ Попело
Сталий розвиток економіки, 153-160, 2015
92015
Венчурне фінансування як механізм задіяння інноваційного потенціалу підприємницького середовища регіону
ОВП М.П. Бутко
Економіст, 20-22, 2014
92014
Інтелектуальний капітал: теоретичний аспект і сучасні тенденції розвитку в Україні
ОВ Попело
Економіка і регіон, 66-78, 2015
82015
Iнтелектуальний капiтал як чинник модернiзацiї регiонального економiчного простору
МП Бутко, ОВ Попело
82014
Інноваційна активність як домінуюча складова модернізації продуктивних сил регіону
ОВ Попело
Проблеми і перспективи економіки та управління, 222-229, 2015
72015
Pidpryiemnytski klastery yak innovatsiina dominanta modernizatsii ekonomiky rehionu [Entrepreneurial clusters as an innovative dominant in the modernization of the region's …
OV Popelo
Rehionalna ekonomika–Regional economy 2, 95-105, 2014
72014
Мале підприємництво як джерело економічного розвитку у високорозвинених країнах
ОВ Попело
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2014
72014
Metodychni pidkhody do otsinky rivnia modernizatsii produktyvnykh syl [Methodological approaches to assessing the level of modernization of productive forces]
OV Popelo
Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Seriia Ekonomika–Bulletin of …, 2016
62016
Прикладні дослідження та їх вплив на задіяння інноваційної домінанти модернізації продуктивних сил регіону
ОВ Попело
Економіка та держава, 49-53, 2015
62015
Methodological approaches to modernization processes of the productive forces in the conditions of Eurointegration
O Popelo
Науковий вісник Полісся 1 (1 (9)), 218-224, 2017
52017
Influence of the intellectual resources on the modernization of productive forces in Ukrainian regions
O Popelo
Proceedings of the International Scientific and Practical Conference …, 2015
52015
Komertsializatsiia rezultativ naukovo-tekhnichnoi diialnosti v umovakh pohlyblennia intehratsiinykh protsesiv (Commercialization of the results of scientific and technological …
M Butko, O Popelo
Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia., 7-20, 2015
52015
Світовий досвід розвитку державно-приватного партнерства як фактора побудови та ефективного функціонування інноваційної моделі економіки
ОВ Попело
Проблеми і перспективи економіки та управління, 63-73, 2016
42016
Фінансове забезпечення наукової сфери регіонів україни
ОВ Попело
Проблеми і перспективи економіки та управління, 174-188, 2015
42015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20