㳿,
ϳ franko.lviv.ua -
г
³. . -. . , 154-165, 2013
32013
ժ , , , ò
V ̳. . . 㳿, 2012
32012
Desulfovibrio
, , ò ,
, 2011
32011
-
, , , , ,
³ . , 166-178, 2017
2017
- - Rhodopseudomonas yavorovii
, , , , , ò , ...
Biosystems Diversity 25 (3), 2017
2017
, , , , ,
³ . , 127-139, 2017
2017
Pigments synthesis by hotolithotrophic sulfur bacteria Lamprocystis sp. Ya-2003 under the influence of heavy metals salts
OM Moroz, GI Zvir, SO Hnatush
Ecology and Noospherology 26 (1-2), 107-115, 2015
2015
Lamprocystis sp. Ya-2003
, ò ,
Ecology and noospherology, 107-115, 2015
2015
Desulfovibrio desulfuricans -6
ò , ,
³ . : . , 40-44, 2015
2015
Desulfuromonas sp.,
, , , ,
³ . .: , 322-334, 2014
2014
DISSIMILATORY SULFATE REDUCTION IN BACTERIA DESULFOVIBRIO DESULFURICANS AT INFLUENCE OF ZINC CHLORIDE HIGH CONCENTRATIONS
. . , . .
Studia biologica 6 (3), 135144, 2012
2012
Âïëèâ ïëàçìàôîòîôåðåçó íà ôóíêö³îíàëüí³ âëàñòèâîñò³ ëåéêîöèò³â ó õâîðèõ íà Ò-êë³òèíí³ ë³ìôîìè øê³ðè
ÇÂ Öèãàíèê, ËÃ Äîðîøåíêî
2002
ԲDzò
, , , , ,
-Ͳ в B. SUBTILIS -428 в
ò
V ̳ - , 0
- - 2001
Çì³íè ³ìóíîëîã³÷ íîãî ïðîô³ëþ ë³ìôîöèò³â ïåðèôåðè÷ íî¿ êðîâ³ ï³ä âïëèâîì ïëàçìàôîòîôåðåçó ó õâîðèõ íà Ò-êë³òèíí³ ë³ìôîìè øê³ðè
ò ², , ,
̒Ͳ , 86, 0
г, ˳
O Moroz, C Pakush, G Zvir, B Borsukevych, A Galushka
³ . , 0
Biol. Stud. 2012: 6 (3); 135144
OP Dufanets, GI Zvir, OM Moroz
Studia biologica 6 (3), 0
. .
1–18