Анатолій Сундук
Анатолій Сундук
ДУ Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
за заг. ред. академіка НАН України, д. т. н., проф., засл. діяча науки і техніки України БЄ Патона
Н парадигма сталого розвитку України
К.: Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого …, 2012
1812012
Управління розвитком національної економіки в контексті дії глобальних процесів
МА Хвесик, АМ Сундук
Економіка України, 4–16-4–16, 2013
262013
Економічна безпека України в регіональному вимірі
АМ Сундук
Дис. на здоб. вч. ступ. канд. ек. наук. Київ, 2006
262006
Банківське кредитування як чинник гарантування інвестиційної безпеки регіонів України
А Сундук, Я Юрін
Вісник національного банку України, 24-26, 2004
242004
Фінансова і інвестиційна безпека банків та її вплив на загальноекономічну безпеку держави
Я Юрін, А Сундук
Вісник Національного банку України (укр.), 18-20, 2004
192004
Віртуальна вода: міф чи реальність
М Хвесик, А Сундук
Дзеркало тижня [Електронний ресурс], 2016
72016
Управління розвитком національної економіки в умовах глобальних викликів і загроз: монографія
АМ Сундук
К.: Логос, 2012
72012
Регіональний вимір економічної безпеки України: монографія
АМ Сундук
К.: Логос, 2007
72007
Регіональна диференціація як загроза розвитку національної економіки
АМ Сундук
Стратегічні пріоритети, 9, 2008
62008
Сталий розвиток в умовах глобальних викликів і загроз
МА Хвесик, АМ Сундук, ОІ Добрянський
Економіка природокористування і охорони довкілля, 5-21, 2012
52012
Економiчна безпека України в регiональному вимiрi
АМ Сундук
52006
Особливості водозабезпечення аграрного сектору і населення України в контексті продовольчої безпеки та енергоефективності
ЛВ Левковська, АМ Сундук, ТІ Добрянська
Збалансоване природокористування, 12-19, 2013
42013
Вплив світової фінансово-економічної кризи на розвиток продуктивних сил України: регіональний аспект
АМ Сундук
Стратегічні пріоритети, 11, 2009
42009
Система індикаторів оцінки економічної безпеки України та її регіонів
АМ Сундук
Продуктивні сили і регіональна економіка 36, 218-221, 0
4
Особливості водозабезпечення аграрного сектору України в контексті продовольчої безпеки та енергоефективності
ЛВ Левковська, АМ Сундук, ТІ Добрянська
Збалансоване природокористування, 2013
32013
Стратегічні пріоритети забезпечення ефективного розвитку національної економіки в контексті глобальних тенденцій
АМ Сундук
Інвестиції: практика та досвід, 34-35, 2012
32012
Аграрне природокористування в Україні: інституціональне підгрунтя, основні тенденції та фінансово-економічні механізми раціоналізації
АМ Сундук, ВА Голян, ІІ Андрощук, ВВ Савчук
Економіка та держава, 19-29, 2018
22018
Вартість водних ресурсів України та її регіонів у вимірах національного багатства
МА Хвесик, ЛВ Левковська, АМ Сундук
Економіка України, 84-96, 2015
22015
Безпека водних ресурсів України: аналіз, оцінка, пріоритети забезпечення
ЛВ Левковська, АМ Сундук
Економіка природокористування і охорони довкілля, 2014
22014
Методичні основи оцінки диспропорцій регіонального розвитку
ЖГ Науменко
Вісник соціально-економічних досліджень, 271-275, 2013
22013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20