Олександр Назарович Ярмиш
Олександр Назарович Ярмиш
Міжнародна асоціація істориків права,Інститут законодавства Верховної Ради України
Подтвержден адрес электронной почты в домене bigmir.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Державне будiвництво та мiсцеве самоврядування в Українi: Пiдручник
ОН Ярмиш, ВО Серьогiн
Х.: Видавництво Харкiвського нацiонального унiверситету внутрiшнiх справ, 2002
260*2002
Вищий заклад освіти МВС України: Науково-практичний посібник
МІ Ануфрієв, ОМ Бандурка, ОН Ярмиш
Харків: Ун-т внутр. справ, 357, 1999
1171999
Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: підручник
ВС Журавський, ВО Серьогін, ОН Ярмиш
К.: Ін Юре 200, 672, 2003
1002003
Каральний апарат самодержавства в Україні в кінці ХІХ–на початку ХХ ст
ОН Ярмиш
Х.: Консум, 2001
672001
Наблюдать неотступно… Административно-полицейский аппарат царизма и органы политического сыска в Украине в конце ХІХ–начале ХХ веков
АН Ярмыш
К.: Юринформ, 1992
461992
Україна у добу “раннього” тоталітаризму (20-ті роки ХХ ст.): Монографія
ВА Греченко, ОН Ярмиш
Харків: Вид-во НУВС, 102-103, 2001
352001
Навч. посібник/Керівник авт. кол. ОВ Поволоцький; За заг. ред. А. Дж. Бека, ОН Ярмиша; Передмова ОМ Бандурки
В міліції та громадськості в Україні
Харків: Вид-во Націон. Ун-ту внутр. справ, 2001
32*2001
Конституционное право Украины: учебное пособие
ЛП Гарчева, АН Ярмыш
Симферополь: Доля, 2000
292000
История полиции дореволюционной России
КГ Федоров, АН Ярмыш
Ростов н/Д, 1976
27*1976
Судова влада в Україні: історичні витоки, закономірності, особливості розвитку / за ред. ІБ Усенка
ІБ Усенко, ОН Ярмиш, ТІ Бондарук, та інші
К.: Наук. думка, 2014
26*2014
Карательный аппарат самодержавия на Украине (1895–1917 гг.): дис.… д-ра юрид. наук
АН Ярмыш
Харьков: Укр. юр. акад, 1991
26*1991
Губернаторы и генерал-губернаторы
СИ Посохов, АН Ярмыш
Харьков: Акта, 1996
251996
Правова політика України: стан, проблеми концептуалізації та підвищення ефективності
ОМ Руднєва, ОН Ярмиш
Правова політика України: концептуальні засади та механізми формування: зб …, 2013
242013
Історія державності України експеримент. підруч./ за заг. ред. ОМ Бандурки, ОН Ярмиша
ОАГ ВА Греченко, ОН Ярмиш
Х.: ТОВ «Одіссей, 2004
23*2004
Судові органи царської Росії в період імперіалізму (1900-1917 рр.)
ОН Ярмиш
Ярмиш ОН–К.: НМК ВО, 1991
22*1991
Історія міста Харкова XX століття
ОН Ярмиш, СІ Посохов, АІ Епштейн
Х.: Фоліо: Золоті сторінки, 2004
16*2004
Спеціалізовані антикорупційні інституції: світовий досвід та національна модель
О Ярмиш, Р Мельник
Науковий часопис Національної академії прокуратури України, 144-155, 2015
152015
Актуальні проблеми історико-правових досліджень в Україні
ОН Ярмиш
Вісник Академії правових наук України 36, 162, 2003
152003
Поліція в Україні: історико-правове дослідження (початок XVIII ст.–1917 р.)
ОМ Бандурка, ВВ Греченко, ОН Ярмиш
Х.: Золотая миля, 2012
12*2012
Проблеми взаємовідносин між правоохоронними органами та населенням: вітчизняний та зарубіжний досвід
ОН Ярмиш
Вісник університету внутрішніх справ, 245-252, 1999
111999
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20