Follow
Євгенія Карпенко, Yevheniia Karpenko
Євгенія Карпенко, Yevheniia Karpenko
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Verified email at nupp.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством
ГА Іващенко, СО Головаш
ЕКОНОМІКА ТА СУСПІЛЬСТВО, 260, 2017
1052017
Облік, оподаткування та аудит
КЄА Плаксієнко В.Я, Верига Ю.А., Кулик В.А.
32*2019
Процесно-орієнтоване управління та внутрішній контроль на підприємствах роздрібної торгівлі:монографія
ЛМ Шимановська-Діанич, ЄА Карпенко
ПУЕТ, 2012
24*2012
Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва: навчальний посібник
КНО Верига Юстина Андріївна, Карпенко Євгенія Анатоліївна, Соболь Ганна ...
ЦУЛ, 2014
20*2014
Еволюція підходів до порядку проведення аудиту касових операцій
ЄА Карпенко, ОВ Філатов
Східноукраїнський інститут економіки та управління, м. Запоріжжя, 2016
132016
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ
ЛМ Шимановська-Діанич, ЄА Карпенко
122011
Фінансовий облік: навч.-метод. посібник
ЄА Карпенко
Полтава: ПУЕТ, 2015
102015
Проведення внутрішнього аудиту на підприємстві: процесний аспект
ЮА Верига, ВЮ Захарченко, ЄА Карпенко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2011
102011
Облік і внутрішній контроль товарів на підприємствах торгівлі системи споживчої кооперації в умовах інформаційних технологій
ЄА КАРПЕНКО, НМ ПОДДУБНА
92021
Облік доходів від реалізації за міжнародними та національними стандартами
ЄА Карпенко, ГІ Шийка
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2018
82018
Удосконалення системи управління на підприємствах: процесний підхід
ЄІ Івченко, ЄО Карпенко
Вісник ДонДУЕТ. Серія «Економічні науки».–Донецьк, 344-349, 2010
82010
Процесно-орієнтоване управління підприємствами роздрібної торгівлі. автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук
ЄА Карпенко
Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011
72011
Формування механізму процесно-орієнтованого управління підприємствами
ЄА Карпенко
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2010
72010
Формування системи показників оцінки ефективності діяльності підприємств роздрібної торгівлі: процесний підхід
ЄІ Івченко, ЄА Карпенко
Культура народов Причерноморья, 2011
42011
Аудит бізнес-ризиків: переваги, недоліки та можливості застосування в Україні
ЄА Карпенко, ВА Кулик
Херсонський державний університет, 2019
32019
Assessing overall level of enterprise's environmental security: possibilities of applying modern economic and mathematical methods
P Valerii, K Viktoriya, M Alla, K Yevheniia, L Mykola
International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 20 (5.2), 91-97, 2020
22020
Концептуальні основи внутрішнього контролю процесно-орієнтованого управління підприємствами
Є Карпенко
Економічний аналіз: зб. наук. праць..–Тернопіль: ТНЕУ, 180-184, 2011
22011
Процесно-орієнтоване управління персоналом підприємств роздрібної торгівлі
ЄА Карпенко
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2010
22010
Роль повторної перевірки в оцінюванні якості процедур первинного контролю
ГО Соболь, ЄА Карпенко
Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Економічні науки», 2019
12019
Торги з обмеженою участю: порядок проведення та необхідність застосування підприємствами та установами в Україні
ЄА Карпенко, ВА Кулик
Полтавський університет економіки і торгівлі, 2019
12019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20