Фролова Лариса Володимирівна Frolova Larysa
Фролова Лариса Володимирівна Frolova Larysa
зав.кафедри підприємництва і торгівлі, Одеський національний політехнічний університет
Verified email at opu.ua
TitleCited byYear
Механізми логістичного управління торговельним підприємством: монографія
ЛВ Фролова
Донецьк: ДонДУЕТ 322, 54, 2005
1282005
Логістичне управління підприємством: теоретико-методологічні аспекти: монографія
ЛВ Фролова
Донецьк: ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2004
1092004
Формирование бизнес-модели предприятия: учебник
ЛВ Фролова, ЕС Кравченко
К.: Центр учебной литературы, 2012
422012
Логістичне управління торговельним підприємством: теорія та методологія
ЛВ Фролова
дис... д-ра екон. наук 8 (05), 2005
332005
Ефективність управління фінансовими результатами торговельних підприємств: монографія
ЛВ Фролова, ЛВ Семерунь
Донецьк: Вид-во «Ноулідж»(донецьке відділення), 2011
202011
Проблеми формування товарних запасів на торговельному підприємстві в умовах нестабільності
ЛВ Фролова
Торгівля і ринок України: зб. наук. праць.–Донецьк: Вид-во ДонНУЕТ.–2009 …, 2009
162009
Управління витратами обігу торговельних підприємств на основі компетентнісного підходу: монографія
ЛВ Фролова
Донецьк: Вебер, 2009
162009
Економічна діагностика діяльності підприємств: методичний та практичний інструментарій: навч. посіб.
ЛВ Фролова
Донецьк: ДонНУЕТ, 2007
162007
Логiстичне управлiння пiдприємством: теоретико-методологiчнi аспекти: монографiя
ЛВ Фролова
162004
Механiзми логiстичного управлiння торговельним пiдприємством
ЛВ Фролова
152005
Ресурсный потенциал предприятия
АА Садеков, ЛВ Фролова, ЛВ Шаруга
Донецк: ООО «Китис, 1998
151998
Mekhanizmy lohistychnoho upravlinnia torhovelnym pidpryiemstvom [Mechanisms of logistic management of trade enterprise]
LV Frolova
Donetsk: DonDUET im. Tuhan− Baranovskoho [in Ukrainian], 2005
142005
Mekhanizmy lohistychnoho upravlinnia torhovelnym pidpryiemstvom [Mechanisms of logistic management of trade enterprise]
LV Frolova
Donetsk: DonDUET im. Tuhan− Baranovskoho [in Ukrainian], 2005
142005
Матрична модель діагностики ефективності управління фінансовими результатами
ЛВ Фролова, ЛВ Семерунь
Вісник ДонНУЕТ.–Донецьк: ДонНУЕТ, 47, 2010
132010
Управління потенціалом підприємства: навч. посіб.
ЛВ Фролова
Донецьк: ДонНУЕТ, 2009
122009
Механізм управління поточними витратами торговельних підприємств:[монографія]
ЛВ Фролова
Донецьк: Вид-во «Ноулідж»(донецьке відділення), 2010
112010
Lohistychne upravlinnia pidpryiemstvom: teoretyko-metodolohichni aspekty [Logistics business management: theoretical and methodological aspects]
LV Frolova
Donetsk: DonDUET, 2004
112004
Удосконалення механізму реалізації управлінських рішень на підприємстві
ЛВ Фролова, НІ Алєксєєва
Європейський вектор економічного розвитку, 234-243, 2013
102013
Финансовое оздоровление сельскохозяйственных организаций: особенности и основные направления
ЛА Мелихова, ЛВ Фролова
Финансы и кредит, 2010
102010
Ресурсный потенциал предприятия: Учебное пособие
АА Садеков, ЛВ Фролова, ЛВ Шаруга
Киев-Донецк: Дон ДУЭТ, 11, 1998
101998
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20