Follow
Волкова Інна Михайлівна; Volkova Inna (ORCID: 0000-0001-6240-4703)
Волкова Інна Михайлівна; Volkova Inna (ORCID: 0000-0001-6240-4703)
Поліський національний університет, кафедра маркетингу
Verified email at polissiauniver.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Кон’юнктура та перспективи світових аграрних ринків: монографія
ІМ Волкова, ОМ Варченко, ВЄ Данкевич
К.: Центр учб. літ-ри 672, 3, 2013
82013
Формування експортного потенціалу молокопродуктового підкомплексу АПК: автореферат дис.... канд. екон. наук: 08.00. 04
ІМ Волкова
Житомир, 2007
72007
Маркетингові засади розвитку підприємств молокопродуктового підкомплексу [Електронний ресурс]
ІМ Волкова
Режим доступу: httр://www. nbuv. gov. ua/рortal/Soс_Gum/Vvіem/2011_1/7. рdf, 2011
42011
Розвиток рекреаційно-оздоровчого туризму в Україні
І Волкова, Ю Науменко
Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини, 50-66, 2016
32016
Теоретико-методологічні засади формування маркетингової інформаційної системи сільськогосподарських підприємств
ІМ Волкова
Житомирський національний агроекологічний університет, 2011
32011
Рекреаційно-туристичні ресурси як чинник розвитку туристичної діяльності у харківському регіоні
І Волкова
Вісник Львівського університету. Серія географічна, 17-23, 2013
22013
Дослідження поведінки споживачів на ринку органічної продукції
ІМ Волкова
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2013
22013
ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРОБІЗНЕСУ THE TRANSACTION COSTS OF MARKETING ACTIVITIES OF ENTERPRISES OF AGRIBUSINESS
ОП Власенко
Електронне наукове фахове видання, 53, 2018
12018
Маркетинговые методы исследования как информационное сопровождение товарной политики аграрных предприятий
НИ Степаненко, ИМ Волкова
Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 193-198, 2017
12017
Маркетингове інформаційне забезпечення підприємств аграрного сектора економіки
ІМ Волкова
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 2013
12013
Сучасні тенденції формування та розвитку агромаркетингу
ІМ Волкова
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2012
12012
Ідентифікація сучасних проблем розвитку галузі скотарства
ВМ Микитюк, ІМ Волкова
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 394-399, 2012
12012
Інтегральна оцінка товарної політики підприємств сфери агробізнесу
НІ Степаненко, ІМ Волкова
Університет митної справи та фінансів, 2022
2022
Продуктові інновації у парадигмі товарної політики підприємства
І Волкова, Н Степаненко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021
2021
МОДЕЛЮВАННЯ СПОЖИВАЦЬКОЇ ПОВЕДІНКИ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ЛОЯЛЬНОСТІ ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ
Н Степаненко, І Волкова
Економіка та суспільство 22, 2524-0072, 2020
2020
Зовнішнє середовище маркетингових досліджень підприємств аграрного сектора
ІМ Волкова
Маркетинг та логістика в системі менеджменту: тези доповідей XІI Міжнародної …, 2018
2018
Functionalization marketing analysis of product policy agricultural enterprises: research aspect
N Stepanenko, I Volkova
Economics, management, law: problems of establishing and transformation …, 2016
2016
Ontological principles of marketing researches in agrarian sector of economy
I Volkova
Economics, management, law: innovation strategy: Collection of scientific …, 2016
2016
Маркетингові аспекти функціонування ринку органічної продукції
ІМ Волкова
Житомирський національний агроекологічний університет; ОО Євенок, 2016
2016
Агромаркетинг у системі управління підприємств аграрного сектора економіки
ІМ Волкова
Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів : у …, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20