Подписаться
Вільчинська Тетяна / Tetiana Vilchynska / https://orcid.org/0000-0003-4881-6132
Вільчинська Тетяна / Tetiana Vilchynska / https://orcid.org/0000-0003-4881-6132
Full Professor, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Подтвержден адрес электронной почты в домене tnpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Концептуалізація сакрального в українській поетичній мові ХVІІ-ХVІІІ ст: монографія
ТП Вільчинська, НВ Слухай
Джура, 2008
1152008
Когнітологія та концептологія в лінгвістичному висвітленні: навчальний посібник
НВ Слухай, ОС Снитко, ТП Вільчинська
К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет, 2011
1012011
Семантико-словотвірна характеристика оцінних назв осіб в українській мові
ТП Вільчинська
Тернопіль: Мова, 1996
311996
Розвиток концептосфери сакрального в українській поетичній мові XVII–XX ст
ТП Вільчинська
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут …, 2009
232009
Концепт" війна": особливості мовної об ‘єктивації у газетному тексті.
T Vilchynska
Лінгвістичні студії, 110-114, 2017
132017
Концептосфера сакрального в сучасній науковій парадигмі
Т Вільчинська
Теорія і практика викладання української мови як іноземної.–2008.–Вип 3, 150-159, 2008
112008
Kontsept–viina: osoblyvosti movnoi obiektyvatsii u hazetnomu teksti [“Concept “war”: peculiarities of lingual instantiation in newspaper text]
T Vilchynska
Linhvistychni studii [Linguistic Studies] 34, 110-114, 2017
92017
Kontseptualizatsiya sakral'noho v ukrayins' kiy poetychniy movi XVII–XVIII st.[Conceptualization of the sacred in the Ukrainian poetic language of the XVII-XVIII centuries]
TP Vilchynska
Ternopil: Dzhura [in Ukrainian], 2008
92008
Лінгвоконцептологія як нова наукова дисципліна поліпарадигмального типу
ТП Вільчинська
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
82014
Основні підходи до визначення концепту в лінгвістичній парадигмі
ТП Вільчинська
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009
82009
Фразеологічні одиниці української мови з теонімним компонентом як маркер національно-мовної картини світу українців
ТП Вільчинська
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія 2 (44), 84-89, 2020
72020
Специфіка лінгвалізації концепту «Мир» у мас-медійному тексті
ТП Вільчинська
Львівський національний університет ім. І. Франка, 2019
62019
Репрезентанти лексичної когезії у прозовому тексті (на матеріалі романів сучасних німецьких письменників)
ВА Котвицька
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 62-64, 2017
52017
Вербалізація бінарної концептуальної опозиції" захисник–ворог"(на матеріалі газетних текстів)
ТП Вільчинська
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
52017
Лексико-семантичний повтор у мемуаристиці Уласа Самчука: до питання типології
ТП Вільчинська
Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана …, 2015
52015
Номінативне поле концепту «любов»(на матеріалі поезії шістдесятників)
Т Вільчинська
Наукові записки. Серія «Філологічні науки (мовознавство), 6-9, 2011
52011
Службові слова в сучасній українській мові
ІМ Бабій, ТП Вільчинська
Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2004
52004
Словотвірна синонімія і словотвірна варіантність (на прикладі назв осіб)
ТП Вільчинська
Південний архів. Філологічні науки: зб. наук. праць.-Херсон: Айлант, 203-206, 2002
52002
Функціонально-стилістичне навантаження повтору у творчому доробку Уласа Самчука
ТП Вільчинська
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2015
42015
Концепт" лелека" в українській етнонаціональній картині світу
ТП Вільчинська
НПУ імені МП Драгоманова, 2014
42014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20