Хомовий Михайло Миколайович
Хомовий Михайло Миколайович
Подільський державний аграрно-технічний університет/STATE AGRARIAN AND ENGINEERING UNIVERSITY in PODILYA/доцент кафедри землеробства, грунтознавства і захисту рослин
Подтвержден адрес электронной почты в домене pdatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Урожай і якість зерна пшениці
ММ Хомовий, АС Якименко, ЯЕ Угляр
Вісник аграрної науки, 57-58, 1995
51995
Економічні аспекти розвитку тваринництва в особистих селянських господарствах
ОМ Варченко, ІМ Демчак, ІВ Свиноус, ІВІ Артімонова, ДМ Микитюк, ...
Білоцерківський національний аграрний університет, 2019
12019
No-Till як альтернатива традиційній технології вирощування сільськогосподарських культур на чорноземах південно-західного Лісостепу
ВМ Яворов, ВВ Макалюк, ВС Вахняк, ЗВ Пустова, ММ Хомовий
Корми і кормовиробництво, 42-47, 2014
12014
No-Till чи оранка: вибирає кожен
В Яворов, В Вахняк, З Пустова, М Хомовий, В Макалюк
Техніка і технології АПК, 27-31, 2014
12014
No-till технології: передумови впровадження, успіхи і проблеми
В Яворов, В Вахняк, З Пустова, М Хомовий, В Макалюк
Актуальні проблеми ґрунтознавства, землеробства і агрохімії. Матеріали …, 0
1
Автоматизація обліково-економічних процесів. Методичні рекомендації до практичних занять і самостійного вивчення дисципліни здобувачів освітнього ступеня 071 «Облік і …
СМ Хомовий, ММ Хомовий, ОЮ Гаврик, НВ Хомяк, НО Томілова, ...
БНАУ, 2020
2020
Управлінський облік. Методичні рекомендації до практичних занять і самостійного вивчення дисципліни здобувачів освітнього ступеня 071 «Облік і оподаткування»
СМ Хомовий, ММ Хомовий, ОЮ Гаврик, НВ Хомяк, НО Томілова, ...
БНАУ, м. Біла Церква, 2020
2020
Облік і аудит. Методичні рекомендації до практичних занять і самостійного вивчення дисципліни здобувачів освітнього ступеня 281 «Публічне управління та адміністрування»
СМ Хомовий, ММ Хомовий, ОЮ Гаврик, НВ Хомяк, НО Томілова, ...
БНАУ, м. Біла Церква, 2020
2020
Облік в зарубіжних країнах. Методичні рекомендації до практичних занять і самостійного вивчення дисципліни здобувачів освітнього ступеня 071 «Облік і оподаткування»
СМ Хомовий, ММ Хомовий, ОЮ Гаврик, НВ Хомяк, НО Томілова, ...
БНАУ, м. Біла Церква, 2020
2020
Реалии автоматизации бухгалтерского учета в сельскохозяйственных предприятиях Украины
СМ ХОМОВИЙ, НО ТОМІЛОВА, ММ ХОМОВИЙ
Економіка та управління АПК 2 (143), 115-122, 2018
2018
Реалії автоматизації бухгалтерського обліку в сільськогосподарських підприємствах України
СМ Хомовий, НО Томілова, ММ Хомовий
Економіка та управління АПК, 115-121, 2018
2018
ВПЛИВ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ
ММ Хомовий, ВМ Григор’єв
Інноваційні технології в рослинництві, 2018
2018
Автоматизація обліково-економічних процесів (навчальний посібник)
СМ Хомовий, НО Томілова, ММ Хомовий, ІВ Свиноус, ОЮ Гаврик, ...
Біла Церква, 2017
2017
Інформаційне забезпечення якості продовольчих товарів в Україні
СМ Хомовий, НО Томілова, ММ Хомовий
Білоцерківський НАУ, 2017
2017
ЗАКОНИ ПРИРОДИ‒ОСНОВА ОБЛІКУ В АГРАРНІЙ СФЕРІ
СМ Хомовий, ММ Хомовий
Матеріали збірника друкуються мовою оригіналу., 120, 2012
2012
ГРОДIЛ УЛЬТРА-НОBIТНIЙ 3АСIБ БОРОТЬБИ 3 БУР'ЯНАМИ НА ПОСIBАХ О3ИМОI ПШЕНИЦI
ВІ Печенюк, ММ Хомовий, ІД Хомовський, АГ Глущак
Подільський вісник, 27-30, 2011
2011
Гроділ Ультра-новітній засіб боротьби з бур'янами на посівах озимої пшениці
ВІ Печенюк, ММ Хомовий, ІД Хомовський, АГ Глущак
Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного …, 2011
2011
Інтродукція лікарських рослин родини Lamiaceae в умовах Кам’янець-Подільського ботанічного саду
НК Добродзій, ЛГ Любінська, ТМ Пономаренко, ММ Хомовий
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, 98, 2006
2006
Âïëèâ â³äõîä³â ñïèðòîâîãî âèðîáíèöòâà íà óðîæàéí³ñòü òà ÿê³ñòü ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êóëüòóð
ВМ Яворов, ММ Хомовий, СВ Трач
Редакційна колегія, 52, 2003
2003
ПРИРОДНІ МІНЕРАЛИ ЯК ЗАСІБ ДОКОРІННОГО ПОКРАЩЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ҐРУНТІВ ТА ПІДВИЩЕННЯ УРОЖАЙНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР
ВМ ЯВОРОВ, ВС ВАХНЯК, ММ ХОМОВИЙ
Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Науково-методичного центру …, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20