Yurii Sviatets (Юрій Святець; Юрий Святец; Yury Svyatets)
Yurii Sviatets (Юрій Святець; Юрий Святец; Yury Svyatets)
ДНУ ім. О.Гончара, історичний факультет, Oles Honchar Dnipro National University
Підтверджена електронна адреса в if.dnulive.dp.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Реконструкция прошлого в познавательном пространстве "виртуальных реальностей": step by step
ВА Дмитриева, ЮА Святец
Круг идей: модели и технологии исторической информатики: тр. 3-й конф …, 1996
181996
Українське селянське господарство в роки нової економічної політики (статистичні джерела та методи дослідження): дис... д-ра іст. наук: 07.00.06
ЮА Святець
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2008
62008
Злами в історії як точки біфуркації
ЮА Святець
Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки, 297-318, 2008
52008
Українське селянське господарство та нова економічна політика (кліометричний аналіз соціально-економічного процесу): монографія
ЮА Святець
Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2007.–216 с, 2007
52007
Теоретико-методологічні та методико-дидактичні проблеми джерелознавства історії України XVI-XVIII ст. в працях М. П. Ковальського
ВІ Воронов, ЮА Святець
Осягнення історії: зб. наук. праць на пошану проф. Миколи Павловича …, 1999
5*1999
Технологии баз данных в исторических исследованиях: творчество без расчета на будущее?
ВА Дмитриева, ЮА Святец
Круг идей: традиции и тенденции исторической информатики: тр. 4-й конф …, 1997
5*1997
Класифікація історичних джерел: об'єктно-орієнтована парадигма
ЮА Святець
Микола Павлович Ковальський. Ad gloriam... Ad honores... Ad memorandum …, 2007
42007
Проект ГИС для изучения социально-экономических процессов в украинском селе в годы нэпа
ЮА Святец
Информационный бюллетень Ассоциации "История и компьютер", 122-123, 2004
42004
Информационные технологии на историческом факультете Днепропетровского государственного университета
ЮА Святец, ВА Дмитриева
Из истории исторической информатики: межвуз. сб. науч. тр., 88-96, 1999
41999
Полнотекстовая база данных "Систематический свод постановлений Екатеринославского губернского земского собрания. 1866-1913 гг."
ВА Дмитриева, ЮА Святец
Информационный бюллетень Ассоциации "История и компьютер", 21-24, 1998
41998
Каким был нэп на Украине в период своего расцвета? (вариант сравнительного анализа состояний социально-экономических структур)
ВВ Подгаецкий, ЮА Святец
Компьютер и экономическая история, 138-169, 1997
41997
Франциск Ассизький, Deep Ecology та варіант урахування впливу природно-географічного чинника на соціально-економічну структуру селянських господарств України у роки непу
ЮА Святець
Джерелознавчі та історіографічні проблеми історії України. Теорія та методи …, 1995
41995
Исторический источник : современная научная категория или архаизм?
YA Svyatets
Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны 6, 41-55, 2011
3*2011
Контент-аналіз та комп'ютерні технології його реалізації в історичних дослідженнях
ЮА Святець
Наукові записки. Острозька Академія 2 (1), 71-78, 1999
31999
Соціально-економічна типологія селянських господарств Південної України за даними матеріалів весняного вибіркового перепису 1925 року
ЮА Святець
Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького …, 1998
3*1998
Соціально-економічна типологія селянських господарств України у роки непу:(масові джерела та методи їх дослідження): дис...канд.іст.наук:07.00.09
ЮА Святець
Дніпропетровський державний університет, 1993
3*1993
Рівні наукової комунікації та властивості історичних джерел
YA Svyatets
Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Історія та архелогія 20, 158-168, 2012
2*2012
Фальсифікація та дезінформація в історичних джерелах
YA Svyatets
Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Історія та археологія 19 …, 2011
22011
Економетрія: навчально-методичний посібник
ЮА Святець
Київський славістичний університет, 2003
2*2003
Безпосівні селянські господарства в роки нової економічної політики
ЮА Святець
Український селянин, 92-95, 2002
2*2002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20