Follow
Калініна Людмила Миколаївна (L. Kalinina ; orcid.org/0000-0003-0534-6089)
Калініна Людмила Миколаївна (L. Kalinina ; orcid.org/0000-0003-0534-6089)
Other namesLiudmyla M. Kalinina, Kalinina L.M.
Інститут педагогіки НАПН України, учений секретар
Verified email at undip.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Біла книга національної освіти України
ВГ Кремень, ВІ Луговий, ВМ Мадзігон, ОЯ Савченко, ІМ Бурда, ...
Освіта України, 5, 2009
303*2009
Енциклопедія освіти/[гол. редактор ВГ Кремень]
ВГ Кремень
К.: Юрінком Інтер, 2008
298*2008
Наукові основи та функції процесу управління загальноосвітніми навчальними закладами: навчальний посібник
ВІ Маслов, ЛМ Калініна
Астон, 2007
2442007
Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами технології паралельного читання
Л Калініна
Теорія та методика управління освітою: фахове електронне видання, 2012
2392012
Система інформаційного забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом: дис…д-ра пед. наук: 13.00.06 /Людмила Миколаївна Калініна
ЛМ Калініна
ДВНЗ"Університет менеджменту освіти" НАПН України, 2008
193*2008
Інформаційне управління загальноосвітнім навчальним закладом: системи, процеси, технології: монографія
ЛМ Калініна
К.: Інформатодор, 2008
1132008
Управлінська компетентність керівника школи
РП Вдовиченко, ЛМ Калініна
Х.: Вид. група «Основа, 2007, 2007
962007
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні
ВГ Кремень, [та ін.]
К:Педагогічна думка, 2011
762011
Інформаційне забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом
ВВ Гуменюк, ВІ Маслов, ЛМ Калініна
Загальна педагогіка та історія педагогіки» 2, 27-28, 2001
762001
Управління новою українською школою. Порівняльна характеристика концептуальних змін
ЛМ Калініна
Директор школи 1, 12-21, 2017
61*2017
Професіограма українського директора школи [ текст]
ЛМ Калініна
Директор школи 3 (147), 1-13, 2001
572001
Теоретико-прикладні аспекти формування інформаційної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу:моногр.
ЛМ Калініна
Педагогічна думка, 2012
52*2012
Управління розвитком професійної компетентності молодого вчителя загальноосвітнього навчального закладу
ОМ Онаць, ЛМ Калініна
Ін-т педагогіки АПН України, 2006
522006
Освітній менеджмент: навч. посібник
ЛІ Даниленко, ЛМ Карамушка, ЛМ,Калініна, НА Побірченко, ОІ Шиян, .
Посібник, 400, 2003
52*2003
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні: монографія (До 30-річчя незалежності України)
ОВ Аніщенко, НВ Базелюк, ЛД Березівська, ІД Бех, ВЮ Биков, ...
КОНВІ ПРІНТ, 2021
472021
Проект інноваційної школи: стратегічне планування, управління інноваціями:посібник
ЛМ Калініна, ТД Капустеринська
Х.:Вид.група "Основа", 2007
472007
Gооgle-сервіси для вчителя. Перші кроки новачка: навч. посібн.
ЛМ Калініна, МВ Носкова
Львів: ЗУКЦ, 2013
45*2013
Сутність феномена управління
Л Калініна
Директор школи:Україна, 26-33, 2000
452000
Державно-громадське управління розвитком освіти на державному, регіональному та інституціональному рівнях
Л Грицяк, Л Калініна
СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ, 59-66, 2009
422009
Специфіка інформаційного управління закладами освіти
ЛМ Калініна
Освіта і управління 6 (1), 47-66, 2003
422003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20