Follow
Калініна Людмила Миколаївна (L. Kalinina ; orcid.org/0000-0003-0534-6089)
Калініна Людмила Миколаївна (L. Kalinina ; orcid.org/0000-0003-0534-6089)
Other namesLiudmyla M. Kalinina, Kalinina L.M.
Інститут педагогіки НАПН України, учений секретар
Verified email at undip.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Енциклопедія освіти/[гол. редактор ВГ Кремень]
ВГ Кремень
К.: Юрінком Інтер, 2008
322*2008
Біла книга національної освіти України
ВГ Кремень, ВІ Луговий, ВМ Мадзігон, ОЯ Савченко, ІМ Бурда, ...
Освіта України, 5, 2009
311*2009
Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами технології паралельного читання
Л Калініна
Теорія та методика управління освітою: фахове електронне видання, 2012
2702012
Наукові основи та функції процесу управління загальноосвітніми навчальними закладами: навчальний посібник
ВІ Маслов, ЛМ Калініна
Астон, 2007
2562007
Система інформаційного забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом: дис…д-ра пед. наук: 13.00.06 /Людмила Миколаївна Калініна
ЛМ Калініна
ДВНЗ"Університет менеджменту освіти" НАПН України, 2008
195*2008
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні
ВГ Кремень, [та ін.]
К:Педагогічна думка, 2011
1202011
Інформаційне управління загальноосвітнім навчальним закладом: системи, процеси, технології: монографія
ЛМ Калініна
К.: Інформатодор, 2008
1202008
Управлінська компетентність керівника школи
РП Вдовиченко, ЛМ Калініна
Х.: Вид. група «Основа, 2007, 2007
1052007
Інформаційне забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом
ВВ Гуменюк, ВІ Маслов, ЛМ Калініна
Загальна педагогіка та історія педагогіки» 2, 27-28, 2001
822001
Управління новою українською школою. Порівняльна характеристика концептуальних змін
ЛМ Калініна
Директор школи 1, 12-21, 2017
77*2017
Професіограма українського директора школи [ текст]
ЛМ Калініна
Директор школи 3 (147), 1-13, 2001
582001
Освітній менеджмент: навч. посібник
ЛІ Даниленко, ЛМ Карамушка, ЛМ,Калініна, НА Побірченко, ОІ Шиян, .
Посібник, 400, 2003
56*2003
Управління розвитком професійної компетентності молодого вчителя загальноосвітнього навчального закладу
ОМ Онаць, ЛМ Калініна
Ін-т педагогіки АПН України, 2006
542006
Теоретико-прикладні аспекти формування інформаційної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу:моногр.
ЛМ Калініна
Педагогічна думка, 2012
52*2012
Проект інноваційної школи: стратегічне планування, управління інноваціями:посібник
ЛМ Калініна, ТД Капустеринська
Х.:Вид.група "Основа", 2007
492007
Сутність феномена управління
Л Калініна
Директор школи:Україна, 26-33, 2000
492000
Gооgle-сервіси для вчителя. Перші кроки новачка: навч. посібн.
ЛМ Калініна, МВ Носкова
Львів: ЗУКЦ, 2013
48*2013
Специфіка інформаційного управління закладами освіти
ЛМ Калініна
Освіта і управління 6 (1), 47-66, 2003
452003
Наукові основи громадсько-державного управління загальною середньою освітою в регіоні : монографія/за наук. ред. ЛМ Калініної
ОВ Пастовенський, К ЛМ
"Рута", 2014
432014
Державно-громадське управління розвитком освіти на державному, регіональному та інституціональному рівнях
Л Грицяк, Л Калініна
СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ, 59-66, 2009
432009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20