Марина Ткачук | Maryna Tkachuk
Марина Ткачук | Maryna Tkachuk
Національний університет "Києво-Могилянська академія" | National University of Kyiv-Mohyla Academy
Verified email at ukma.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Софія-Логос : словник / С. С. Аверинцев ; упоряд. та авт. передмови К. Сігов ; наук. ред. М. Ткачук.
С Аверинцев
К.: Дух і Літера, 2004, 0
461*
Філософський енциклопедичний словник / [Редкол. : В. І. Шинкарук та ін.; наук. ред. Л.В. Озадовська, Н. П. Поліщук]
Аболіна, Аза, Александрова, ... Ткачук
К.: Абрис, 2002
256*2002
Демократія в епоху глобалізації / пер. з нім. Л. Ситніченко, О. Лозінська ; [редкол.: О.В. Білий, А.Л.Богачов, ... М. Л. Ткачук, О. І. Хома]
О Гьофе
К.: ППС-2002, 2007
1382007
Дискурс і відповідальність: проблема переходу до постконвенціональної моралі / пер. з нім. В. Купліна;[редкол.: О.В. Білий, А.Л.Богачов, ... М. Л. Ткачук, О. І. Хома]
КО Апель
К.: Дух і літера, 2009
106*2009
Постметафізичне мислення / пер. В. Купліна ; [редкол.: О.В. Білий, А.Л.Богачов, ... М.Л. Ткачук, О.І. Хома]
Ю Габермас
К.: Дух і літера, 2011
902011
Політичні теорії сучасності / пер. з нім. М. Култаєвої та М. Бойченка ; [редкол.: О.В. Білий, А.Л.Богачов, ... М. Л. Ткачук, О. І. Хома]
К фон Байме
К.: Стилос, 2008
88*2008
Філософська думка в Україні: біобібліографічний словник / ред.-упоряд. М.Л. Ткачук, відп. ред. В.С. Горський
В Горський, М Ткачук, В Нічик, ін.
К.: Унів. вид-во «Пульсари, 2002
83*2002
Образ Христа в українській культурі / редкол.: В.С. Горський, В. М. Колпакова, С. І. Головащенко, М. Л. Ткачук
К. : Вид. дім "КМ Академія", 2001
51*2001
З рукописної спадщини / упоряд., пер. укр. та комен. М. Ткачук.
П Юркевич
К.: КМ Academia: Пульсари 1999., 1999
50*1999
Дражливий суб'єкт: відсутній центр політичної онтології / пер. з англ. Р. Димерець ;[редкол.: О.В. Білий, А.Л.Богачов, ... М. Л. Ткачук, О. І. Хома]
С Жижек
К. : Дух і Літера, 2008
442008
Київські обрії : історико-філософські нариси / наук. ред. В. Горський, М. Ткачук
К : Стилос, 1997
43*1997
Свобода етосу / пер. з англ. В. Верлоки, наук. ред. пер. М. Ткачук
Х Яннарас
К.: Дух і літера, 2003
38*2003
Київська академічна філософія ХІХ–початку ХХ ст.: методологічні проблеми дослідження
МЛ Ткачук
К.: ЗАТ "Віпол", 2000
36*2000
Київ в історії філософії України / В.С. Горський, Я. М. Стратій, А. Г. Тихолаз, М. Л. Ткачук
В Горський, Я Стратій, А Тихолаз, М Ткачук
К.: Вид. дім “КМ Academia”; Унів. вид-во “Пульсари”, 2000
32*2000
Феномен радянської філософії / наук. ред. М. Ткачук, С. Пролеєв
Філософська думка 3, 2009
30*2009
Sofiia-Lohos: slovnyk [Sophia-Logos: Dictionary] / ed. by M. Tkachuk
SS Averintsev
Kyiv, Dukh i litera, 2007
30*2007
Могилянські історико-філософські студії / [ред.-упоряд. І. А. Бондаревська, В. П. Козловський ; редкол. : М. Л. Ткачук (голова) … та ін.]
Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2008
27*2008
Шлях філософії: з XVII по XIX ст. / пер. з нім. В. Терлецького та О. Вєдрова ; [редкол.: О.В. Білий, А.Л.Богачов, ... М. Л. Ткачук, О. І. Хома]
В Рьод
К.: Дух і Літера.–2009.–388 с, 2009
25*2009
Релігійно-філософська думка в Києво-Могилянській академії: європейський контекст / редкол. Горський В. С., Ткачук М. Л. та ін.
Релігійно-філософська думка в Києво-Могилянській Академії. Європейський …, 2002
23*2002
Київський період творчості В. В. Зеньковського
М Ткачук
Магістеріум : Історико-філософські студії. 1998. № 1, С. 28-37, 1998
22*1998
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20