Chair of instrumental and performance skills
Chair of instrumental and performance skills
Institute of Arts Borys Grinchenko Kyiv University
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Художньо-педагогічна інтерпретація музичного твору в професійній підготовці майбутніх учителів музики
ОД Ляшенко
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2001
272001
Підготовка майбутнього вчителя музики до роботи з учнівськими оркестрами та інструментальними ансамблями:[монографія]
ТМ Пляченко
Кіровоград:«Імекс-ЛТД, 2010
212010
Художньо-педагогічна інтерпретація музичних творів
О Ляшенко
Мистецтво та освіта, 54-57, 1999
171999
Формування професійно ціннісних орієнтацій студентів мистецько-педагогічних спеціальностей у процесі музично-виконавської діяльності.-2009.
ОС Плохотнюк
152009
Художня інтерпретація творів мистецтв в теорії та практиці наукового аналізу
ОД Ляшенко
Неперервна професійна освіта: теорія і практика: наук.-метод. журнал, 54-64, 2011
112011
ЗОЛОТИЙ ПЕРЕТИН ЯК КОМПОЗИЦІЙНИЙ ПРИНЦИП ТРАНСМІРНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ МУЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ (ОСТАННЯ ТРЕТИНА ХХ СТ.)
ТБ Каблова
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2014
102014
Формування інструментально-виконавської компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі фахової підготовки
ТМ Пляченко
Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття: матер …, 2014
102014
Компетентнісна модель у структурі фахової підготовки майбутнього вчителя музики
ТМ Пляченко
Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір, 2012
102012
Теорія та практика музично-естетичного виховання за системою К. Орфа: навчальний посібник
ЄВ Куришев, Л Куришева
К.: ІСДОУ, 1994
101994
Педагогічні засади підготовки майбутнього вчителя музики до роботи з учнівськими музичноінструментальними колективами
ТМ Пляченко
Інституті вищої освіти НАПН України, Київ, 2011
92011
Методика викладання вокалу: Навчально-методичний посібник для студентів мистецького факультету
ТМ Пляченко
Кіровоград: КДПУ, 2005
92005
Методика викладання вокалу: Програма навчального курсу для студентів мистецького факультету, спец.«Музична педагогіка і виховання», освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст …
ТМ Пляченко
Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2006
82006
Професійна самореалізація особистості в межах фахової музично-педагогічної підготовки
ОС Економова
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2014
62014
Особливості впровадження компетентнісного підходу у професійній підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва
Т Пляченко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2014
62014
Методика роботи з музичноінструментальними колективами: навч. програма з спецкурсу для студ. мистецького фак. пед. ун-ту
ТМ Пляченко
Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2009
62009
Музичний конкурс як соціокультурний феномен у формуванні професійної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва
АР Романенко
Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі, 126-129, 2016
52016
Формування фахової компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва
О Ляшенко, Л Лабінцева
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2015
52015
Художественная интерпретация произведений искусств в теории и практике научного анализа
ОД Ляшенко
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 58-63, 2011
52011
Науково-педагогічні засади формування професійних компетентностей майбутнього вчителя музики
ТМ Пляченко
Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки, 34-39, 2009
52009
Народна пісня як інтенціальна складова у творчості МВ Лисенка
ТБ Каблова, ВМ Тетеря
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури, 149-154, 2016
42016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20