Підписатись
Олена Снігова, Елена Снеговая, Olena Snigova
Олена Снігова, Елена Снеговая, Olena Snigova
старший науковий співробітник, Інститут економіки та прогнозування
Підтверджена електронна адреса в ief.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
наш стратегічний вибір: щорічне послання Президента України до Верховної Ради України
М України
К, 2011
4712011
Економічна безпека: концептуальне визначення та механізм забезпечення: монографія
ОФ Новікова, РВ Покотиленко
НАН України, Ін-т Економіки та промисловості.–Донецьк, 2006
2612006
Структурні трансформації в економіці України: динаміка, суперечності та вплив на економічний розвиток: наукова доповідь
ЛВ Шинкарук, ІВ Барановська, ІА Бевз, ІМ Бобух, АА Вдовічен, ...
Державна установа" Інститут економіки та прогнозування НАН України"(Київ), 2015
145*2015
у 2005 році: Послання Президента України до Верховної Ради України
П внутрішнє і зовнішнє становище України
К.: Інф.-вид. центр Держкомстату України, 2005
108*2005
Відродження Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики
колектив авторів
НАН України, 2015
89*2015
Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти: монографія
ОФ Новікова, ОІ Амоша, ВП Антонюк
Новікова ОФ, Амоша ОІ, Антонюк ВП–Донецьк: НАН України, Ін-т економіки пром-ті, 2012
79*2012
Соціальна безпека: теорія та українська практика
АМ Колот, АМ Колот, ІФ Гнибіденко, ИФ Гнибиденко, ОФ Новікова, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006
70*2006
Сталий розвиток промислового регiону: соцiальнi аспекти
ВПА ОФ Новікова, ОІ Амоша
URL: https://iie.org.ua/wp- content/uploads/monografiyi/2012 …, 2012
57*2012
Структурні реформи економіки: світовий досвід, інститути, стратегії для України: монографія
ОІ Амоша
Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ 848, 2011
56*2011
Механізм державного та регіонального управління соціальною безпекою
ОЮ Снігова
Стратегічні пріоритети, 3, 2007
56*2007
області на період до 2015 року [Електронний ресурс]
С економічного і соціального розвитку Донецької
URL: http://www. donoda. gov. ua-/data/upload/publication/main/ua/11101 …, 2007
53*2007
Про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2010 рік
З України
Урядовий кур'єр.–28 липня, 23, 2010
462010
Розкриття потенціалу смарт-спеціалізації для подолання регіональної структурної інертності в Україні
ОЮ Снігова
Економіка України, 75-87, 2018
43*2018
Європейський вибір: Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002–2011 роки: Послання Президента України до Верховної Ради України
ЛД Кучма
Урядовий кур’єр 4, 2002
392002
Strukturni transformatsii v ekonomitsi Ukrainy: dynamika, superechnosti ta vplyv na ekonomichnyi rozvytok [The structural transformations in the economy of Ukraine: dynamics …
LV Shynkaruk, IA Bevz, IV Baranovska, IM Bobukh, AA Vdovichen, ...
Kyiv: Institute for Economics and Forecasting of the NAS of Ukraine [in …, 2015
322015
Економiчна безпека: концептуальне визначення та механiзм забезпечення
ОФ Новiкова, РВ Покотиленко
Донецьк, 2006
322006
Соціальна захищеність населення України
ОФ Новікова
Донецк, Київ: ІЕП НАН України, Держкомстат України, 2001
25*2001
монография/ВИ Ляшенко, ЛГ Червова, ЛМ Кузьменко и др
С трансформации старопромышленных регионов Украины
Донецк: Институт экономики промышленности НАН Украины, 2013
242013
Нова регіональна політика для нової України: Аналітична доповідь/за заг. ред
ЯА Жаліло, ВІ Жук, ОЮ Снігова
ЯА Жаліла. К.: Інститут суспільноекономічних досліджень, 2017
22*2017
Структурные трансформации старопромышленных регионов Украины: монография/НАН Украины, Ин-т экономики промышленности
ВИ Ляшенко, ЛГ Червова, ЛМ Кузьменко
НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти, 412, 2013
212013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20